1Quyết định phân công nhiệm vụ lãnh đạo Sở Ngoại vụ tỉnh Tuyên Quang
2 Thông báo giới thiệu chức danh (Đ/c Nguyễn Văn Trường)
3Thông báo về việc giới thiệu chức danh, chữ ký của Giám đốc Ban Điều phối các dự án vốn nước ngoài tỉnh Tuyên Quang
4Thông báo chức danh chữ ký Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Tuyên Quang
5Thông báo kế hoạch nghỉ tết âm lịch năm 2020 đối với CBCCVC và người lao động
6Thông báo về việc phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc Sở Công Thương
7Thông báo chức danh, giới thiệu chữ ký Quyền chủ tịch UBND huyện Na Hang ( Ông Tô Viết Hiệp)
8Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký đồng chí Giám đốc TTTS Tuyên Quang
9Thông báo Chức danh, chữ ký Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Lâm Bình
10Thông báo Giới thiệu chức danh và chữ kí của Chủ tịch UBND huyện Yên Sơn, nhiệm kỳ 2016-2021
11Thông báo giới thiệu chức danh, chữ ký Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Na Hang
12Thông báo giới thiệu chức danh, giới thiệu chữ ký Bà Trần Thị Kim Thoa - Quyền Giám đốc bệnh viện Hoa Sen
13Thông báo chức danh, chữ ký cảu Trưởng phòng NN và PTNT huyện Lâm Bình
14 Thông báo chức danh, giới thiệu chữ ký của Trưởng Phòng Nông nghiệp - PTNT huyện Na Hang
15Phối hợp quản lý việc học, tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học