1Nghị quyết Về việc phân định các nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
2Thông báo Kết luận Hội nghị đánh giá kết quả sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản và phát triển nông thôn năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020
3Thông báo chữ ký ông Đặng Văn Long, Chỉ Huy trưởng BCHQS tỉnh Tuyên Quang, Quân khu 2
4Nghị quyết bãi bỏ một phần Nghị quyết số 34/2013/NQ-HĐND và Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang
5Thông báo chức danh và chữ ký ông Đỗ Văn Hoà PCT UBND huyện Hàm Yên
6Quyết định giải thể Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Tuyên Quang
7Thông báo chức danh và giới thiệu chữ ký của đồng chí Đỗ Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND huyện Hàm Yên
8Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký của Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Yên Sơn
9Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký PGĐ phụ trách điều hành Agribank chi nhánh tỉnh Tuyên Quang
10Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký Bí thư huyện Uỷ, chủ tịch UBND huyện Lâm Bình
11Thông báo giới thiệu chức danh, chữ ký của lãnh đạo đơn vị
12Quyết định phân công nhiệm vụ của Giám đốc và Phó Giám đốc Ban Điều phối các dự án vốn nước ngoài tỉnh Tuyên Quang
13Quyết định phân công nhiệm vụ lãnh đạo Sở Ngoại vụ tỉnh Tuyên Quang
14 Thông báo giới thiệu chức danh (Đ/c Nguyễn Văn Trường)
15Thông báo về việc giới thiệu chức danh, chữ ký của Giám đốc Ban Điều phối các dự án vốn nước ngoài tỉnh Tuyên Quang