,

Tin tức

Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT

Thực hiện Kế hoạch số 416-KH/TU ngày 24/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 97-KH/ĐUK ngày 28/11/2023 của Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ngày 04/12/2023, Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức điểm cầu Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thuộc Đảng bộ Sở.

Chuyển biến tích cực tại Hàm Yên

Chuyển đổi số toàn diện, huyện Hàm Yên đã triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện từ chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Huyện lấy việc phục vụ ...

Khai thác những tiện ích từ Đề án 06

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện các mô hình điểm nhằm thúc đẩy Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác ...