,

Tuyển dụng công chức, viên chức

1. Quyết định Về việc phê duyệt kết quả thi tuyển viên chức năm 2024  
2. Thông báo số 57/TB-SNN ngày 14/6/2024, Kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2024 vào Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  
3. Thông báo về danh mục tài liệu ôn tập thi phỏng vấn vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2024
4. Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2024
5. Thông báo Tiếp nhận công chức 6 tháng đầu năm 2024
6. Quyết định số 221/QĐ-BQL ngày 21/11/2023 của Ban Quản lý Khai thác CTTL Tuyên Quang phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức năm 2023  
7. Thông Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức vào Ban Quản lý khai thác công trình thuỷ lợi Tuyên Quang năm 2023  
8. Thông báo về danh mục tài liệu ôn tập thi phỏng vấn vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức của Ban Quản lý khai thác công trình thuỷ lợi Tuyên Quang năm 2023  
9. Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023 của Ban quản lý KTCT Thủy lợi Tuyên Quang
10. Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2023  
11. Thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức vào các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2023  
12. Quyết định số 526/QĐ-SNN ngày phê duyệt Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức vào các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2023.  
13. Thông báo số 05/TB-HĐTDVC ngày 10/8/2023 về danh mục tài liệu ôn tập thi phỏng vấn vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2023
14. Thông báo số 51/TB-SNN ngày 21/7/2023 về việc điều chỉnh phương thức tuyển dụng và kéo dài thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức năm 2023
15. Quyết định số 756/QĐ-UBND ngày 19/7/2023 Về việc điều chỉnh Phương thức tuyển dụng viên chức năm 2023