1. Kế hoạch tiếp nhận, quản lý, sử dụng hóa chất khử trùng được hỗ trợ từ quỹ dự trữ quốc gia để phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi
2. Văn bản số 960/SNN-KH ngày 13/6/2019 V/v chỉ đạo sản xuất nông, lâm nghiệp vụ mùa, vụ đông năm 2019
3. Chỉ thị tăng cường phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiến tiến, tiết kiệm nước của Bộ Nông nghiệp và PTNT
4. Hướng dẫn một số biện pháp khẩn cấp về quản lý giết mổ lợn, tiêu thụ sản phẩm từ lợn khi có bệnh dịch tả lợn Châu Phi
5. Văn bản số 927/SNN-QLCL về việc tăng cường quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm chè
6. Văn bản hướng dẫn truy cập, khai thác số liệu quan trắc 18 trạm đo mưa tự động phục vụ công tác phòng chống thiên tai    
7. Văn bản số 1561/UBND-NLN ngày 05/6/2019 của UBND tỉnh về tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống Bệnh dịch tả lợn Châu Phi
8. Công văn số 89/TTBVTV-BVTV về việc phòng chống bệnh trên cây lâm nghiệp
9. Công văn số 865/SNN-CNTY ngày 28/5/2019 về việc tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp ngăn chặn, phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu phi
10. Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 23/5/2019 phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi của Chủ tịch UBND tỉnh
11. Công văn số 730 ngày 8/5/2019 về tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
12. Thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu phi
13. Kế hoạch phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh
14. Công văn số 858/SNN-TL ngày 27/5/2019 về việc chủ động ứng phó với thiên tai trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
15. Hướng dẫn thực hiện KH của UBND tỉnh về Chiến lược thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang