1. Kế hoạch thực hiện việc đột phá, đổi mới năm 2020 và giai đoạn 2020-2025 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT
2. Thông tin dự báo khí tượng thủy văn và khuyến cáo mùa vụ trồng rừng quý iii năm 2020
3. Văn bản số 2010/UBND-KGVX ngày 03/7/2020 v/v tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới
4. Văn bản số 875/TCLN-PTR ngày 30/6/2020 V/v thông tin dự báo khí tượng thủy văn và khuyến cáo mùa vụ trồng rừng Quý III năm 2020 (Phụ lục kèm theo)
5. Công văn số 953/SNN-TTBVTV ngày 29/6/2020 v/v chỉ đạo sản xuất vụ mùa, vụ hè thu năm 2020
6. Công điện của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường công tác quản lý, bảo đảm an toàn đập, hồ chứa thủy lợi năm 2020
7. Văn bản số 1779/UBND-NLN ngày 11/6/2020 v/v tập trung tập trung phòng, chống bệnh DTLCP phát sinh, lây lan diện rộng
8. Văn bản số 1773/UBND-KGVX ngày 13/6/2020 về việc thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy du lịch hậu COVID-19 trên địa bàn tỉnh
9. Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 04/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, phát triển công nghiệp chế biến nông lâm thuỷ sản và cơ giới hoá sản xuất nông nghiệp
10. Văn bản số 775/SNN-KH ngày 28/5/2020 v/v Xây dựng kế hoạch ngành nông nghiệp, nông thôn 5 năm 2021-2025
11. Văn bản số 778/SNN-PTNT ngày 27/5/2020 v/v triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
12. Văn bản số 782/SNN-KH ngày V/v chỉ đạo sản xuất nông, lâm nghiệp vụ mùa, vụ đông năm 2020
13. Văn bản số 675/SNN-TL ngày 12/5/2020 V/v tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020
14. Văn bản số 678/SNN-TL ngày 12/5/2020 Về việc tổ chức hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về phòng chống thiên tai năm 2020
15. Văn bản số 1361/UBND-NLN ngày 11/5/2020 V/v tập trung phòng, chống dịch bệnh động vật, thủy sản