,

Báo cáo thống kê

1. Thông báo giá các mặt hàng nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh T5/2024
2. Thông báo giá các mặt hàng nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh T4/2024
3. Thông báo giá các mặt hàng nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh T3/2024
4. Báo cáo thiên tai năm 2023
5. V/v thông báo giá các mặt hàng nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh T10/2023
6. V/v thông báo giá các mặt hàng nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh T8/2023
7. V/v thông báo giá các mặt hàng nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh T7/2023
8. Thông báo giá các mặt hàng nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh T6/2023
9. Thông báo giá các mặt hàng nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh T5.2023
10. Thông báo giá các mặt hàng nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh T4/2023
11. Báo cáo Kết quả thực hiện phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp tháng 4; phương hướng, nhiệm vụ tháng 5 năm 2023  
12. Giá các mặt hàng nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh T3/2023
13. Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 và kế hoạch thực hiện năm 2023  
14. Báo cáo số 63/BC-SNN ngày 15/3/2023 về Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất, nông lâm nghiệp quý I; phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2023
15. Văn bản số 39/QLCL-CL ngày 28/2/2022 v/v cập nhật giá các mặt hàng nông sản trên đia bàn tỉnh Tuyên Quang