Tin hoạt động

Trong ngành

Địa phương

Phòng chống Covid -19

Đảng Đoàn

Tin sản xuất

Trồng trọt

Chăn nuôi

Lâm nghiệp

Thủy lợi

Thủy sản

Dự báo - Cảnh báo

Sâu, bệnh hại

Dịch bệnh

Phòng chống lụt bão - GNTT

Phát triển nông thôn

Nông thôn mới

Nước sạch - VSMT

Xúc tiến TM - VSATTP

Thông tin tuyên truyền

Phổ biến GDPL

PCLB - GNTT

Thương hiệu nông sản

Văn bản mới

1. Quyết định ban hành Quy chế tiếp công dân của Sở Nông nghiệp và PTNT
2. Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Bê tông hóa đường GTNT và xây dựng cầu trên đường GTNT, giai đoạn 2021 - 2025
3. Báo cáo Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả tỉnh Tuyên Quang (giai đoạn 2020)

Công bố thông tin

1. Danh sách các cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón trên địa bàn tỉnh tuyên quang (Từ ngày 10/8/2018 đến ngày 31/12/2020)
2. Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
3. Quyết định công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021