Tin hoạt động

Trong ngành

Địa phương

Đảng Đoàn

Tin sản xuất

Trồng trọt

Chăn nuôi

Lâm nghiệp

Thủy lợi

Thủy sản

Dự báo - Cảnh báo

Sâu, bệnh hại

Dịch bệnh

Phòng chống lụt bão - GNTT

Phát triển nông thôn

Nông thôn mới

Nước sạch - VSMT

Xúc tiến TM - VSATTP

Thông tin tuyên truyền

Phổ biến GDPL

Video PCLB - GNTT

Thương hiệu nông sản

Văn bản mới

1. Quyết định quy định số lượng và bố trí cán bộ, công chức cấp xã
2. Quyết định phê duyệt Đề án “ Xây dựng hệ thống du lịch thông minh tinh Tuyên Quang giai đoạn 2019-2020, tầm nhìn đến 2025”
3. Quyết định về việc chấm dứt ủy quyền thực hiện kiểm dịch và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh

Công bố thông tin

1. Công khai quyết toán thu, chi Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang năm 2018
2. Thông báo công khai các đơn vị thu, nộp quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang năm 2018
3. Công khai quyết toán thu, chi Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang năm 2017