Văn bản chỉ đạo điều hành

Công văn số 21/PCTT về việc cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất

Công văn số 190/BVTV-KT về việc phòng trừ sâu cuốn lá  nhỏ hại lúa mùa năm 2015

Công văn số 2116/UBND-TC v/v thực hiện Quyết định số 1012/QĐ-TTg ngày 03/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Công văn số 20/PCLB-VP của Ban Chỉ huy PCLB tỉnh về việc cảnh bảo nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất

Công văn số 1580/SNN-TTr về việc báo cáo công tác giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2015 phục vụ kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII.

Công văn số 1581/SNN-TTr về việc tiếp tục thực hiện chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị.

Công văn số 1471/SNN-TrTr về việc chỉ đạo sản xuất vụ mùa 2015

Công văn số 1437 /SNN-TrTr V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống hạn cho sản xuất vụ mùa 2015

Công văn số 1414/HĐTĐ-NV về việc thẩm định và họp xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (kèm HS thẩm định)

Công văn số 1415/SNN-PTNT về thẩm định Hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Thực hiện kế hoạch phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Công văn số 1368/SNN-KH về việc phòng chống dịch bệnh Mers-Cov

Chưa có video

Tuyên Quang

Số lượt truy cập: 244255- Đang online : 1497