Tin hoạt động

Trong ngành

Địa phương

Phòng chống Covid -19

Đảng Đoàn

Tin sản xuất

Trồng trọt

Chăn nuôi

Lâm nghiệp

Thủy lợi

Thủy sản

Dự báo - Cảnh báo

Sâu, bệnh hại

Dịch bệnh

Phòng chống lụt bão - GNTT

Phát triển nông thôn

Nông thôn mới

Nước sạch - VSMT

Xúc tiến TM - VSATTP

Thông tin tuyên truyền

Phổ biến GDPL

PCLB - GNTT

Thương hiệu nông sản

Văn bản mới

1. Kế hoạch công tác pháp chế năm 2021
2. Quyết định phê duyệt Chương trình Khuyến nông tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025 (có Chương trình đính kèm)  
3. Quyết định ban hành Danh mục dịch vụ công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực Lưu trữ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Công bố thông tin

1. Thông báo Kế hoạch tiếp nhận công chức, viên chức 6 tháng cuối năm 2020 (Đợt II)
2. Các cơ sở kinh doanh giống Phân bón địa bàn tỉnh Tuyên Quang (số liệu đến 31/3/2021)
3. Danh sách các cơ sở kinh doanh giống cây trồng (các loại cây trồng) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang quý I/2021