,

Trong ngành

Phát triển nông nghiệp Việt Nam: Chuyển dịch từ “lấy công làm lãi” sang kinh tế nông nghiệp

Qua gần 38 năm đổi mới, nông nghiệp Việt Nam đạt được những thành tựu quan trọng và bước đầu chuyển đổi tư duy từ “lấy công làm lãi” - tập trung tăng sản lượng sang kinh tế nông nghiệp - xây dựng hệ sinh thái phát triển đồng bộ và bền vững với giá trị gia tăng cao. Đây là định hướng quan trọng theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16-6-2022, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, “về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, trong đó có phát triển chiến lược kinh tế ngành trong cơ cấu kinh tế phục vụ chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phát huy hiệu quả tiềm lực và xây dựng chuỗi giá trị nông sản toàn cầu.