91Quyết định thành lập Tiểu ban Nhân sự Đại hội Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020- 2025
92Thông báo giới thiệu địa điểm, mấu dấu và chức danh của Lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ NN huyện Na Hang
93Thông báo phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy
94Chỉ đạo Sản xuất ứng phó với bão số 4
95Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký ủy viên Kiểm tra Tỉnh Ủy
96Thông báo lịch trực nghỉ Lễ ngày Quốc khánh 02/9  
97 Thông báo chức danh và giới thiệu chữ ký của ông Đỗ Đức Chiến, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Hàm Yên
98 Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của ông Đoàn Minh Tuyển, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Thành Phố Tuyên Quang
99Công văn số 635/SVHTTDL-QLVH ngày 16/8/2019 v/v thực hiện chỉnh trang cơ quan, đơn vị, đảm bảo vệ sinh môi trường trong dịp tổ chức LH Thành Tuyên và Liên hoan trình diễn DSVH PVT QG năm 2019
100Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký của ông Lê Quốc Thanh GĐ Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
101Thông báo địa điểm làm việc và mấu dấu, mẫu chữ ký lãnh đạo Trun tâm dịch vụ nôn nghiệp huyện Sơn Dương
102Thông báo giới chức danh và chữ ký Phó Giám đốc BQLDAĐTXDCT dân dụng và công nghiệp
103Thông báo về việc phân công phụ trách các lĩnh vực công tác của Lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang
104Thông báo Giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang
105Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký Giám đốc Công ty Lâm nghiệp Tân Phong