,

Mô hình tổ chức

Sơ đồ tổ chức Sở Nông nghiệp và PTNT Tuyên Quang