,

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Thư điện tử
I BAN GIÁM ĐỐC   
1 Ông Nguyễn Đại Thành Giám đốc 0912457188 n.thanh4@gmail.com
2 Ông Nguyễn Công Hàm Phó Giám đốc thường trực 0912.191.486 conghamtq@gmail.com
3 Bà Mai Thị Hoàn Phó Giám đốc 0868.267.588 maihoan.vpub@gmail.com
4 Nguyễn Xuân Hùng Phó Giám đốc 0912.757.164  
II VĂN PHÒNG 
1 Bà Lê Thị Thanh Nhàn Chánh Văn phòng 0912.531.679  tnhantq@gmail.com 
III PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
1 Ông Trần Hữu Tùng Trưởng phòng  0912.157.787  
2 Ông Nguyễn Anh Tuấn  P. Trưởng phòng  0989.717.999 nguyenanhtuan.ptnt@gmail.com
IV PHÒNG KẾ HOẠCH -TÀI CHÍNH
1 Ông Đinh Bộ Lĩnh Trưởng phòng 0912.300.788  linhsonntqu@gmail.com
2 Bà Đỗ Thị Hồng Hạnh P.Trưởng phòng 0988.173.278 hanhsnn@gmail.com
V PHÒNG THANH TRA
1 Ông Phạm Thanh Hà Chánh Thanh tra

02073.824.232

0982.183.559 

thanhtrannptnt@tuyenquang.gov.vn
2 Ông Dương Văn Vinh P.Chánh Thanh tra 0858.300.222