Cơ cấu tổ chức

tranhuutungkltq@gmail.com

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Thư điện tử
I BAN GIÁM ĐỐC   
1 Ông Nguyễn Văn Việt Giám đốc 0914.559.649 nguyenvanviethu@gmail.com
2 Ông Nguyễn Công Hàm Phó Giám đốc thường trực 0912.191.486 conghamtq@gmail.com
3 Ông Nguyễn Đại Thành  Phó Giám đốc  0912.457.188 n.thanh4@gmail.com
4 Bà Mai Thị Hoàn Phó Giám đốc 0868.267.588 maihoan.vpub@gmail.com
II VĂN PHÒNG 
1 Bà Lê Thị Thanh Nhàn Chánh Văn phòng 0912.531.679  tnhantq@gmail.com 
 lttnhannnptnt@tuyenquang.gov.vn
2 Ông Nguyễn Anh Tuấn  Phó Chánh Văn phòng 0989.717.999 nguyenanhtuan.ptnt@gmail.com
3 Bà Triệu Thị Linh Phó Chánh Văn phòng 0982.082.999 linhsnntq@gmail.com
III PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
1 Trần Hữu Tùng Trưởng phòng  0912.157.787  
1 Ông Nguyễn Minh Hiếu P.Trưởng phòng  0915.696.373 minhhieukltq2010@gmail.com
 
2 Ông Phan Đức Huy P.Trưởng phòng  0913.250.990

huyphan.snn@gmail.com

IV PHÒNG KẾ HOẠCH -TÀI CHÍNH  
1 Ông Đinh Bộ Lĩnh Trưởng phòng 0912.300.788 dblinhnnptnt@tuyenquang.gov.vn
hoặc linhsonntqu@gmail.com
2 Bà Đỗ Thị Hồng Hạnh P.Trưởng phòng 0988.173.278 dhhanhnnptnt@tuyenquang.gov.vn
hoặc quysnntq@gmail.com
V PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH  
1 Bà Nguyễn Thị Thu Hường P.Trưởng phòng 0914.260.527
0988.186.358
huongtqu@gmail.com
 
2 Bà Nguyễn Thị Đào P.Trưởng phòng

02073.822.781

0983.815.980

bichdaotq@gmail.com
VI PHÒNG THANH TRA  
1 Ông Phạm Thanh Hà Chánh Thanh tra

02073.824.232

0982.183.559 

thanhtrannptnt@tuyenquang.gov.vn
2 Ông Dương Văn Vinh P.Chánh Thanh tra 0917.329.444