,

Mẫu phiếu, tài liệu

1. Công văn số 246-CV/ĐU ngày 31/7/2023 về việc định hướng nội dung tuyên truyền, phổ biến quán triệt tháng 8/2023
2. Tài liệu học tập Chuyên đề năm 2023 theo Công văn số 986-CV/ĐUK, ngày 22/3/2023 của Đảng ủy Khối (thời gian 8h ngày 28/02/2023)    
3. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội nghũ cán bộ tỉnh Tuyên Quang đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nghiệp vụ.
4. Tài liệu họp đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở đối với việc thực hiện dự án “Ứng dụng công nghệ tưới phun mưa cho chè trên địa bàn huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang”
5. Thông báo danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Tuyên Quang, khóa XIX nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị bầu cử
6. Kế hoạch Phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang
7. Thông tư 1/2021/TT-BNV ngày 11/01/2021 của Bộ Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Bộ Nội vụ ban hành
8. Luật bầu cử đại biểu cuốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015
9. Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 về hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Hội đồng bầu cử Quốc hội ban hành
10. Tài liệu Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai kế hoạch năm 2021 ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
11. Đề cương giới thiệu Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019
12. Đề cương giới thiệu Bộ luật lao động năm 2019
13. Báo cáo Tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2020; phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025 (Tài liệu họp ngày 23/6/2020 tại Hội nghị điển hình tiên tiến của Sở Nông nghiệp và PTNT)
14. Tài liệu Tìm hiểu quy định về xét xử các tội liên quan đến dịch Covid- 19 gửi các sở ban, ngành, đơn vị để tuyên truyền
15. Đề cương giới thiệu Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt nam