1. Tài liệu Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Đề án “An ninh lương thực quốc gia đến năm 2020”.
2. Tài liệu Hội nghị trực tuyến thúc đẩy sản xuất nông nghiệp trong điều kiện dịch bệnh Covid-19     
3. Tài liệu Hội nghị tổng kết, đánh giá Kết quả sản xuất nông, lâm nghiệp - thủy sản và phát triển nông thôn năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
4. Tài liệu Hội nghị trực tuyến Tổng kết Ngành năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020
5. Tài liệu họp thảo luận các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản năm 2020. ( thời gian họp ngày 14h, ngày 16/8/2019)  
6. Tài liệu Hội nghị sơ kết sản xuất NLN, TS và PTNT 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.  
7. Biểu tổng hợp phân loại hộ nghèo về thu nhập và hộ nghèo thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản
8. Quyết định giao kế hoạch thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang đợt 4 năm 2018 và đợt 1 năm 2019
9. Báo cáo kết quả đánh giá và phân lợi Hợp tác xã năm 2018
10. Thông báo thu hồi đất Xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu xã Kim Phú, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
11. Hỏi - Đáp về Luật Tiếp cận thông tin
12. Sổ tay hướng dẫn cho công dân
13. Mẫu số 06: Văn bản chấp thuận
14. Mẫu số 05: Thông báo từ chối yêu cầu cung cấp thông tin
15. Mẫu số 04: Thông báo gia hạn yêu cầu cung cấp thông tin