1. Tài liệu Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai kế hoạch năm 2021 ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2. Đề cương giới thiệu Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019
3. Đề cương giới thiệu Bộ luật lao động năm 2019
4. Báo cáo Tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2020; phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025 (Tài liệu họp ngày 23/6/2020 tại Hội nghị điển hình tiên tiến của Sở Nông nghiệp và PTNT)
5. Tài liệu Tìm hiểu quy định về xét xử các tội liên quan đến dịch Covid- 19 gửi các sở ban, ngành, đơn vị để tuyên truyền
6. Đề cương giới thiệu Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt nam
7. Sổ tay trách nhiệm, nhiệm vụ trong công tác phòng chống thiên tai và quản lý đê điều
8. Đề cương giới thiệu luật thư viện
9. Sổ tay hướng dẫn xây dựng phương án ứng phó thiên tai theo các cấp độ rủi do thiên tai
10. Tài liệu hướng dẫn Xây dựng và củng cố đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã
11. Tài liệu Hội nghị trực tuyến “Tăng cường công tác phòng chống sinh vật gây hại cây trồng Vụ Đông Xuân các tỉnh, thành phố phía Bắc”
12. Tài liệu Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Đề án “An ninh lương thực quốc gia đến năm 2020”.
13. Tài liệu Hội nghị trực tuyến thúc đẩy sản xuất nông nghiệp trong điều kiện dịch bệnh Covid-19     
14. Tài liệu Hội nghị tổng kết, đánh giá Kết quả sản xuất nông, lâm nghiệp - thủy sản và phát triển nông thôn năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
15. Tài liệu Hội nghị trực tuyến Tổng kết Ngành năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020