,

Đảng - Đoàn thể

Tạo dựng một không gian thông tin lành mạnh và đáng tin cậy cho người dân

Diễn đàn ASEAN về ứng phó và xử lý tin sai sự thật trên không gian mạng nhằm tạo không gian trao đổi mở; khẳng định quyết tâm của các nước ASEAN trước việc giảm thiểu tác hại của tin giả, hướng đến nỗ lực chung của ASEAN về tạo dựng một không gian thông tin lành mạnh và đáng tin cậy cho người dân.

Nhiều hoạt động thiết thực

Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có 13 công đoàn trực thuộc với 370 đoàn viên, người lao động. Nhiệm kỳ qua, Công đoàn ngành đã có ...