,

Đảng - Đoàn thể

Sở Nông nghiệp và PTNT phát động thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, Kế hoạch và nhiệm vụ năm 2024

Nhằm tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, ra sức thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ngày 19/02/2024, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức phát động thi đua năm 2024; dự hội nghị có 80 đại biểu là cán bộ chủ chốt của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.