Đề án truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về tài nguyên: Nước không là vô tận!

Những diễn biến bất thường của thời tiết, khí hậu cùng những thách thức về tài nguyên nước cho thấy nguy cơ hiện hữu nếu không có ngay những biện pháp quản lý, thích ứng phù hợp. Đề án truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về tài nguyên nước giai đoạn 2019 - 2025 vừa được UBND tỉnh phê duyệt nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và bảo vệ nguồn nước theo hướng tiết kiệm, bền vững, thân thiện với môi trường.