,

Thông tin tuyên truyền

Dịch vụ công trực tuyến: Phải chuyển từ lượng sang chất

Việc triển khai dịch vụ công trực tuyến theo Đề án 06 của Chính phủ đạt được kết quả quan trọng, trong đó 25/25 dịch vụ công trực tuyến (DVC) thiết yếu của Đề án đã cơ bản được triển khai đồng bộ. Việc cung cấp DVC trực tuyến thiết yếu cho người dân đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực, từng bước hướng tới là cung cấp DVC trực tuyến cần chuyển từ số lượng sang chất lượng.