Những cây cầu mới trên đường nông thôn

Những ngày này, ở các địa phương trong tỉnh, nhiều cây cầu từ Đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông ...

Tạo động lực phát triển

Hoạt động khoa học và công nghệ đã tác động tích cực vào tất cả các lĩnh vực và đang trở thành động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội ...