1. Thông báo tuyển dụng công chức tỉnh Tuyên Quang năm 2019.    
2. Thông báo Kế hoạch tuyển dụng và tiếp nhận viên chức năm 2019
3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Chuyển đổi, áp dụng; đánh giá thực trạng, xây dựng, cập nhật Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và đánh giá nội bộ, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng  
4. Thông báo Kế hoạch tiếp nhận công chức năm 2019
5. Quyết định phê duyệt lựa chọn nhà thầu tư vấn lập BCKTKT đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa nhà làm việc Trạm bảo vệ rừng xã Sinh Long thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
6. Văn bản số 1502/SNN-PTNT về việc làm rõ nội dung phản ánh nêu tại Báo cáo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
7. Đề án phát triển chăn nuôi trâu hàng hóa theo chuỗi liên kết trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2019-2025
8. Trồng thử nghiệm cây Macadamia (Macadamia integrifolia)trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
9. Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Tuyên Quang
10. Công khai quyết toán thu, chi Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang năm 2018
11. Thông báo công khai các đơn vị thu, nộp quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang năm 2018
12. Công khai quyết toán thu, chi Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang năm 2017
13. Thông báo công khai các đơn vị thu, nộp quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang năm 2017
14. Công khai quyết toán thu, chi Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang năm 2016
15. Thông báo công khai các đơn vị thu, nộp quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang năm 2016