1. Công khai quyết toán thu, chi Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang năm 2018
2. Thông báo công khai các đơn vị thu, nộp quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang năm 2018
3. Công khai quyết toán thu, chi Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang năm 2017
4. Thông báo công khai các đơn vị thu, nộp quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang năm 2017
5. Công khai quyết toán thu, chi Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang năm 2016
6. Thông báo công khai các đơn vị thu, nộp quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang năm 2016  
7. Khung quản lý môi trường và xã hội (ESMF) thuộc dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (DRSIP) ( Dự thảo lần cuối)
8. Khung chính sách tái định cư (RPF) dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (Dự án DRASIP/WB8)
9. Báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội (ESIA) của tiểu dự án: Sửa chữa nâng cấp đảm bảo an toàn Hồ chứa nước Ngòi Là 2, tỉnh Tuyên Quang
10. Thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch đối với trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức, tiếp nhận viên chức, cán bộ, công chức cấp xã vào làm công chức từ cấp huyện trở lên không qua thi tuyên năm 2017, 2018
11. Thông báo tiếp nhận công chức năm 2017 và năm 2018
12. Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2017 vào Sở Nông nghiệp và PTNT
13. Thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận công chức năm 2018
14. Quyết định số 258/QĐ-SNN ngày 14/6/2019 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ xe đưa đón cán bộ đi công tác tại Xiêng Khoảng, Lào
15. Quyết định số 120/QĐ-SNN ngày 15/03/2019 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ xe đưa đón cán bộ đi công tác tại Xiêng Khoảng, Lào