1. Thông báo số 05/TB -HĐTDVC ngày 25/11/2021 Về việc điều chỉnh thời gian tổ chức thi tuyển viên chức (vòng 1)
2. Thông báo số 112/TB-SNN ngày 18/11/2021 về việc Thông báo Kế hoạch tiếp nhận công chức 6 tháng cuối năm 2021
3. Danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển viên chức vòng 1 vào các đơn vị sự nghiệp thuộc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh tuyên quang
4. Thông báo số 03/TB-HĐTDVC ngày 17/11/2021 Về triệu tập thí sinh dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức năm 2020 vào các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
5. Báo cáo số 407/BC-SNN ngày 20/10/2021 về việc báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri qua các kỳ tiếp xúc cử tri của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII    
6. Văn bản số 2152/SNN-KL ngày 25/10/2021 Về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Tân Mỹ, huyện Chiêm Hóa kiến nghị: “Đề nghị xem xét cho phép khai thác cây Keo trồng trên đất rừng tự nhiên“    
7. Văn bản số 2136/SNN-TTBVTV ngày 22/10/2021 Về việc rả lời ý tkiến, kiến nghị của cử tri Xã Hồng Thái, huyện Na Hang đề nghị: Có kế hoạch phát triển cây lê bản địa, để phát triển kinh tế và làm hình ảnh đặc trưng của khu du lịch xã Hồng Thái.
8. Phản hồi thông tin phản ánh của Báo Lao động ngày 07/10/2021 và ngày 12/10/2021
9. Văn bản số 2211/SNN-TCCB ngày 03/11/2021 về việc tuyển dụng viên chức năm 2020 (kèm theo Danh sách thí sinh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển viên chức năm 2020)  
10. Văn bản số 1869/SNN-KH ngày 20/9/2021 V/v trả lời kiến nghị của cử tri xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa đề nghị: “Ban hành chế độ phụ cấp đối với cán bộ khuyến nông thôn, bản”
11. Danh sách các cơ sở kinh doanh giống cây trồng trên địa bàn tỉnh (Luỹ kế đến ngày 30/9/2021)
12. Danh sách các cơ sở đã đượccấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón trên địa bàn tỉnh tuyên quang (Từ ngày 10/8/2018 đến ngày 30/9/2021)
13. Quyết định công nhận cây đầu dòng (GCN công nhận cây lê đầu dòng cho 09 cây lê tại xã Hồng Thái, huyện Na Hang đạt tiêu chuẩn cây đầu dòng)
14. Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu: Mua sắm vật tư thực hiện mô hình thuộc Chương trình Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) năm 2021
15. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm vật tư thực hiện mô hình thuộc Chương trình Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) năm 2021