1. Thông báo Kế hoạch tiếp nhận công chức, viên chức 6 tháng cuối năm 2020 (Đợt II)
2. Các cơ sở kinh doanh giống Phân bón địa bàn tỉnh Tuyên Quang (số liệu đến 31/3/2021)
3. Danh sách các cơ sở kinh doanh giống cây trồng (các loại cây trồng) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang quý I/2021
4. Danh sách các cơ sở kinh doanh giống cây trồng Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (Được cập nhật đến tháng 3/2021)
5. V/v trả lời kiến nghị của cử tri xã Tri Phú, huyện Chiêm Hóa đề nghị: “Ngành chức năng nghiên cứu tham mưu cho tỉnh có cơ chế, chính sách hỗ trợ bao tiêu sản phẩm cho người dân trên địa bàn xã, nhất là những sản phẩm có thế mạnh của địa phương như cây chuối tây, cây tre Chinh lấy măng”.
6. Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn đề nghị: Đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch tập trung cho thôn Phan.
7. Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Thượng Nông, huyện Na Hang.
8. Quyết định khen thưởng thành tích xuất sắc trong hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021
9. V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Hùng Mỹ, Huyện Chiêm Hóa. Đề nghị: “Đầu tư kinh phí xây dựng công trình thủy lợi phục vụ nước sản xuất, tưới cho diện tích khoảng 20ha đất lúa của thôn Cao Bình”.
10. V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã An Khang, thành phố Tuyên Quang. đề nghị: “Nâng cấp, cải tạo các trạm bơm đã hư hỏng trên địa bàn xã (trạm bơm Cây Mò, trạm bơm Ruộc)”.
11. V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã An Khang, thành phố Tuyên Quang. Đề nghị: Nâng cấp bể chứa, đường ống dẫn nước của thôn Bình Ca, thôn Trường Thi B“
12. V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Thái Long, thành phố Tuyên Quang. đề nghị: “Khảo sát, xem xét chuyển trạm bơm tại thôn Hòa Bình cho thôn Hòa Mục để đảm bảo nước tưới tiêu cho diện tích trồng cây ăn quả, rau màu vụ 3 của nhân dân”.
13. V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình. đề nghị: “Hỗ trợ kênh mương Parabol đúc sẵn để nhân dân góp ngày công xây dựng tuyến kênh mương Nà Tông- Nà Thuôn“
14. V/v giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương. đề nghị: “Đề nghị cấp bổ sung ống cống tròn để người dân xây dựng kênh mương nội đồng.
15. V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Yên Hoa, huyện Na Hang về ý kiến kiến nghị “Đầu tư làm kênh mương cánh đồng Nà Thài, Nà Ổi”