,

Công bố thông tin

1. Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2024 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (đợt 1)  
2. Thông báo số 57/TB-SNN ngày 14/6/2024, Kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2024 vào Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  
3. Thông báo về danh mục tài liệu ôn tập thi phỏng vấn vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2024
4. Kế luận thanh tra về kết quả thực hiện hỗ trợ cây giống lâm nghiệp theo Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang đối với BQL dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện Hàm Yên
5. Kế luận thanh tra về kết quả thực hiện hỗ trợ cây giống lâm nghiệp theo Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang đối với BQL dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện Yên Sơn
6. Danh sách nguồn giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (thời điểm 15/5/2024)
7. Cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (Cập nhật đến thời điểm 15/5/2024)
8. Cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (Cập nhật đến thời điểm 15/4/2024)
9. Quyết định số 02a/QĐ-BQL ngày 06/01/2023 về Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua quần áo bảo hộ năm 2023
10. Quyết định số 01a/QĐ-BQL ngày 03/01/2023 về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua quần áo bảo hộ năm 2023
11. Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2024
12. Quyết định công khai giao bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 cho các đơn vị dự toán thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  
13. Danh sách các cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón trên địa bàn tỉnh (Lũy kế đến 31/3/2024)
14. Các cơ sở đăng ký thông tin kinh doanh giống cây trồng trên địa bàn tỉnh lũy kế đến 31/3/2024
15. Thông báo công khai các đơn vị thu nộp quỹ Phòng Chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang năm 2023