61Quyết định phân công nhiệm vụ của Giám đốc và Phó Giám đốc Ban Điều phối các dự án vốn nước ngoài tỉnh Tuyên Quang
62Quyết định phân công nhiệm vụ lãnh đạo Sở Ngoại vụ tỉnh Tuyên Quang
63 Thông báo giới thiệu chức danh (Đ/c Nguyễn Văn Trường)
64Thông báo về việc giới thiệu chức danh, chữ ký của Giám đốc Ban Điều phối các dự án vốn nước ngoài tỉnh Tuyên Quang
65Thông báo chức danh chữ ký Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Tuyên Quang
66Thông báo kế hoạch nghỉ tết âm lịch năm 2020 đối với CBCCVC và người lao động
67Thông báo về việc phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc Sở Công Thương
68Thông báo chức danh, giới thiệu chữ ký Quyền chủ tịch UBND huyện Na Hang ( Ông Tô Viết Hiệp)
69Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký đồng chí Giám đốc TTTS Tuyên Quang
70Thông báo Chức danh, chữ ký Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Lâm Bình
71Thông báo Giới thiệu chức danh và chữ kí của Chủ tịch UBND huyện Yên Sơn, nhiệm kỳ 2016-2021
72Thông báo giới thiệu chức danh, chữ ký Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Na Hang
73Thông báo giới thiệu chức danh, giới thiệu chữ ký Bà Trần Thị Kim Thoa - Quyền Giám đốc bệnh viện Hoa Sen
74Thông báo chức danh, chữ ký cảu Trưởng phòng NN và PTNT huyện Lâm Bình
75 Thông báo chức danh, giới thiệu chữ ký của Trưởng Phòng Nông nghiệp - PTNT huyện Na Hang