,

Phân công nhiệm vụ

Phân công nhiệm vụ đối với Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang

1- Đồng chí Nguyễn Đại Thành - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT

  a) Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

  b) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau: Quy hoạch, kế hoạch, tài chính của ngành; nông thôn mới; trồng trọt và bảo vệ thực vật; khoa học công nghệ; tổ chức cán bộ, văn hóa công vụ, công sở; thi đua khen thưởng, kỷ luật; pháp chế, thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; quy chế dân chủ ở cơ sở; quốc phòng - an ninh, bảo vệ chính trị nội bộ; chuyển đổi số, cải cách hành chính.

 c) Theo dõi, chỉ đạo, phụ trách các đơn vị: Phòng Tổ chức cán bộ; Phòng Kế hoạch - Tài chính; Thanh tra Sở; Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang. Theo dõi sản xuất nông lâm nghiệp và phát triển nông thôn tại huyện Hàm Yên. Chỉ đạo, quản lý, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thuộc Sở thực hiện đúng, đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được giao; chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các đề tài, dự án, công trình xây dựng thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và đúng quy định của nhà nước. 

d) Là chủ tài khoản của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo cấp trên giao.

 1- Đồng chí Nguyễn Công Hàm - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT

a) Làm nhiệm vụ Phó Giám đốc Thường trực thực hiện nhiệm vụ của Giám đốc Sở khi Giám đốc Sở đi vắng hoặc được Giám đốc Sở ủy quyền. Chỉ đạo chuẩn bị nội dung các cuộc họp của Lãnh đạo Sở; các kỳ họp, hội nghị của Sở.

b) Giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau: Thủy lợi; nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; thường trực công tác phòng chống thiên tai; xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; đối ngoại, hợp tác quốc tế; phòng cháy chữa cháy và an ninh trật tự an toàn cơ quan; quản trị Website và quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO; kiểm soát thủ tục hành chính; … 

c) Theo dõi, chỉ đạo, phụ trách các đơn vị: Văn phòng Sở; Chi cục Thuỷ lợi; Ban Quản lý khai thác công trình thủy lợi Tuyên Quang; Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn; Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang.

Theo dõi sản xuất nông lâm nghiệp và phát triển nông thôn tại huyện Yên Sơn và huyện Sơn Dương.

Chỉ đạo, quản lý, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị được phân công phụ trách thực hiện đúng, đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được giao; chỉ đạo, tổ chức thực hiện các đề tài, dự án, công trình xây dựng thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, theo đúng quy định của nhà nước.

d) Là người được ủy quyền chủ tài khoản thứ nhất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở và Lãnh đạo cấp trên giao

2- Đồng chí Mai Thị Hoàn- Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT 

a) Giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau: Quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; quy hoạch, thiết kế nông lâm nghiệp; phát triển kinh tế lâm nghiệp...

b) Theo dõi, chỉ đạo, phụ trách các đơn vị: Chi cục Kiểm lâm; Ban Quản lý rừng phòng hộ Na Hang; Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Bình; Trung tâm Điều tra, quy hoạch - Thiết kế nông lâm nghiệp; các Ban Quản lý dự án Bảo vệ và Phát triển rừng cấp cơ sở; Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Tuyên Quang. Theo dõi sản xuất nông lâm nghiệp và phát triển nông thôn tại huyện Lâm Bình và huyện Na Hang. Chỉ đạo, quản lý, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị được phân công phụ trách thực hiện đúng, đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được giao; chỉ đạo, tổ chức thực hiện các đề tài, dự án, công trình xây dựng thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, theo đúng quy định của nhà nước.

c) Là người được ủy quyền chủ tài khoản thứ hai của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở và Lãnh đạo cấp trên giao.

3) Đồng chí: Nguyễn Xuân Hùng - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT

a) Giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau: Phát triển nông thôn; quản lý chất lượng, chế biến, phát triển thị trường nông lâm thủy sản; chăn nuôi, thú y và thủy sản; khuyến nông. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh kiêm nhiệm Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang...

b) Theo dõi, chỉ đạo, phụ trách các đơn vị: Chi cục Phát triển nông thôn; Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường; Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản; Trung tâm Thủy sản; Trung tâm Khuyến nông. Theo dõi sản xuất nông lâm nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố Tuyên Quang và huyện Chiêm Hóa. Chỉ đạo, quản lý, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị được phân công phụ trách thực hiện đúng, đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được giao; chỉ đạo, tổ chức thực hiện các đề tài, dự án, công trình xây dựng thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, theo đúng quy định của nhà nước.

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở và Lãnh đạo cấp trên giao.