,

Quản lý rác thải nhựa

Hành động ngay vì môi trường

Một trong những mục tiêu trong Chỉ thị 06 ngày 22-10-2020 của UBND tỉnh Tuyên Quang là đến năm 2022, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản ...

Huy động sức dân chống rác thải

Bảo vệ môi trường nói chung và chống rác thải nhựa nói riêng cần bắt đầu từ ý thức mỗi người dân, mỗi gia đình. Những năm gần đây, nhờ đẩy mạnh công ...