Thông tin đầu mối tiếp nhận thông tin

DANH SÁCH NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN; CÁN BỘ ĐẦU MỐI
THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ CÁN BỘ LÀM VIỆC
TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA – SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH TUYÊN QUANG

STT Họ và tên Chức danh Số điện thoại
1
Nguyễn Văn Việt
Giám đốc Sở 0914.559.649
2
Nguyễn Công Hàm
Phó Giám đốc Sở, cán bộ đầu mối thực hiện công tác Kiểm soát thủ tục hành chính 0912.191.486
3
Lê Thị Thanh Nhàn
Chánh Văn phòng Sở, phụ trách Bộ phận Một cửa 0912.531.679
4
Nguyễn Thị Khánh Vân
Cán bộ làm việc tại Bộ phận Một cửa 0916.983.955

 

THÔNG BÁO CÔNG KHAI  
ĐƯỜNG DÂY NÓNG CỦA CÁC PHÒNG, BAN, CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC SỞ

(Để tiếp nhận và xử lý các tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ)

STT

Tên đơn vị

Số máy thường trực

Người chịu trách nhiệm

Số điện thoại

1

Văn phòng Sở

(0207) 3. 822. 637

Lê Thị Thanh Nhàn

0912.531.679

2

Phòng Tổ chức cán bộ Sở

(0207) 3. 822. 638

Phan Đức Huy

0913.250.990

3

Thanh tra Sở

(02.07) 3. 824. 232

Phạm Thanh Hà

0982.183.559

4

Chi cục Kiểm lâm

(0207) 3. 825. 443

Trần Hữu Tùng

0912.157.787

5

Chi cục Chăn nuôi và Thú y

(02.07)3. 818. 981

Nguyễn Văn Công

0912.191.402

6

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

(02.07) 3. 817. 303

Trần Hải Tuyên

0914.518.757

7

Chi cục Thủy sản

(0207) 3. 822. 458

Trần Văn Hải 

0915.160.396

8

Chi cục Thủy lợi

(0207) 3.814. 228

Bùi Chí Thanh 

 0912.209.990

9

Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản- Thủy sản

(0207) 3. 828.588

Nguyễn Văn Thuấn

0912.844.759

10

Chi cục Phát triển nông thôn

(0207) 3. 822. 698

Nguyễn Huy Hùng

0914.778.406

11

Trung tâm Khuyến nông

(0207) 3.823.132

Lê Anh Tuấn

  0912.678.345

12

Trung tâm Điều tra, quy hoạch- Thiết kế

nông lâm nghiệp   

(0207) 3.810.250

Lê Anh Công

0965.491.961

13

Trung tâm Nước sạch và vệ sinh

môi trường Nông thôn

(0207) 3. 818. 707

Nguyễn Thế Quang

0983.797.555

14

Trung tâm Thủy sản

(0207) 3.873.590

Phạm Mạnh Thông 

0914.095.880

15

BQL khai thác công trình thủy lợi

(0207) 3.890.525

Phạm Văn Khương

0912.600.365

16

BQL Rừng phòng hộ Na Hang

  (0207) 3.864.109

Nguyễn Thị Thu Hường

0914.260.527

17

BQL Rừng phòng hộ Lâm Bình

  (0207) 3.868.444

Nguyễn Hữu Tình

0987.735.135

Sở NN&PTNT Tuyên Quang