Danh sách người đứng đầu cơ quan; cán bộ đầu mối thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính và cán bộ làm việc tại bộ phận một cửa – sở nông nghiệp và ptnt tỉnh tuyên quang

 

STT Họ và tên Chức danh Số điện thoại
1
Nguyễn Văn Việt
Q. Giám đốc Sở 0914 559 649
2
Nguyễn Công Hàm
Phó Giám đốc Sở, cán bộ đầu mối thực hiện công tác Kiểm soát thủ tục hành chính 0912 191 486
3
Nguyễn Anh Tuấn
Phó Chánh Văn phòng Sở, phụ trách Bộ phận Một cửa 0989 717 999
4
Nguyễn Thị Thảo
Cán bộ làm việc tại Bộ phận Một cửa 0913 842 689