Tạo động lực phát triển

Hoạt động khoa học và công nghệ đã tác động tích cực vào tất cả các lĩnh vực và đang trở thành động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, từ đó nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Hạnh phúc trên quê hương mới

Năm 2004, hơn 70 hộ đồng bào người Tày xã Thúy Loa (Na Hang) chuyển về nơi ở mới tại xã Chân Sơn (Yên Sơn) để tỉnh thực hiện Dự án di dân tái định cư ...