Hợp tác xã sơn trà phát triển thương hiệu sản phẩm gắn với du lịch nông thôn

Thời gian qua, việc triển khai Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) đã mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương, nâng tầm và phát huy giá trị, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. HTX Sơn Trà, xã Hồng Thái, huyện Na Hang là một trong những điểm sáng trong Chương trình OCOP của tỉnh với 2 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 4 sao và 1 sản phẩm đạt 3 sao.

Những cây cầu mới trên đường nông thôn

Những ngày này, ở các địa phương trong tỉnh, nhiều cây cầu từ Đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông ...

Tạo động lực phát triển

Hoạt động khoa học và công nghệ đã tác động tích cực vào tất cả các lĩnh vực và đang trở thành động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội ...