Hàm Yên khuyến khích nhân rộng mô hình khuyến nông mẫu

Mô hình khuyến nông mẫu là công cụ trình diễn các tiến bộ kỹ thuật mới, nhằm khuyến khích nông dân học tập, áp dụng vào điều kiện thực tế của gia đình. Nhiều năm gần đây, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Hàm Yên đã chú trọng triển khai các mô hình áp dụng giống mới có năng suất, chất lượng cao. Đây chính là tiền đề để huyện tiếp tục nâng cao hiệu quả và nhân rộng các mô hình, dự án, định hướng cho nông dân sản xuất theo hướng tập trung.

Bình Xa xây dựng nông thôn mới nâng cao

Với mục tiêu là xã đầu tiên của huyện Hàm Yên đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2023, xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2025, Bình Xa đang tập ...

Phúc Ninh xây dựng nông thôn mới nâng cao

Được công nhận đạt chuẩn xã NTM vào cuối năm 2018 thay vì “nghỉ lấy sức”, xã Phúc Ninh (Yên Sơn) đã bắt tay ngay vào nhiệm vụ mới là củng cố, nâng ...