,

Nghị quyết

Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
28/NQ-HĐND01-08-2019
Ngày hiệu lực: 24-07-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
32/NQ-HĐND01-08-2019
Ngày hiệu lực: 24-07-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
27/NQ-HĐND01-08-2019
Ngày hiệu lực: 15-07-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
03/2019/NQ-HDND01-08-2019
Ngày hiệu lực: 15-08-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
10/NQ-HĐND19-03-2019
Ngày hiệu lực: 19-03-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
182/QĐ-TTg14-02-2019
Ngày hiệu lực: 14-02-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
173/QĐ-TTg13-02-2019
Ngày hiệu lực: 13-02-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
685-NQ/BCSĐ02-01-2019
Ngày hiệu lực: 02-01-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
09/2018/NQ-HĐND07-12-2018
Ngày hiệu lực: 07-12-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
17/NQ-HĐND07-12-2018
Ngày hiệu lực: 07-12-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
18/NQ-HĐND07-12-2018
Ngày hiệu lực: 07-12-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
05/2018/NQ-HĐND06-12-2018
Ngày hiệu lực: 06-12-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
15/NQ-HĐND06-12-2018
Ngày hiệu lực: 06-12-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
16/NQ-HĐND06-12-2018
Ngày hiệu lực: 06-12-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
14/NQ-HĐND06-12-2018
Ngày hiệu lực: 06-12-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực