,

Nghị quyết

Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
685-NQ/BCSĐ02-01-2019
Ngày hiệu lực: 02-01-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
08/2018/NQ-HĐND07-12-2018
Ngày hiệu lực: 07-12-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
09/2018/NQ-HĐND07-12-2018
Ngày hiệu lực: 07-12-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
17/NQ-HĐND07-12-2018
Ngày hiệu lực: 07-12-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
18/NQ-HĐND07-12-2018
Ngày hiệu lực: 07-12-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
05/2018/NQ-HĐND06-12-2018
Ngày hiệu lực: 06-12-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
15/NQ-HĐND06-12-2018
Ngày hiệu lực: 06-12-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
16/NQ-HĐND06-12-2018
Ngày hiệu lực: 06-12-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
14/NQ-HĐND06-12-2018
Ngày hiệu lực: 06-12-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
12/NQ-HĐND06-12-2018
Ngày hiệu lực: 06-12-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
13/HĐND06-12-2018
Ngày hiệu lực: 06-12-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
08/NQ-HĐND04-12-2018
Ngày hiệu lực: 04-12-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
10/NQ-HĐND04-12-2018
Ngày hiệu lực: 04-12-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
74/2018/QH1420-11-2018
Ngày hiệu lực: 20-11-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
1393/QĐ-UBND19-11-2018
Ngày hiệu lực: 19-11-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực