Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
20/2019/NQ-HĐND11-12-2019
Ngày hiệu lực: 01-01-2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
16/2019/NQ-HĐND10-12-2019
Ngày hiệu lực: 01-01-2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
30/2019/QĐ-UBND12-11-2019
Ngày hiệu lực: 25-11-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
07/2019/NQ-HĐND01-08-2019
Ngày hiệu lực: 15-08-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
08/2019/NQ-HĐND01-08-2019
Ngày hiệu lực: 15-08-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
10/2019/NQ-HĐND01-08-2019
Ngày hiệu lực: 15-08-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
28/NQ-HĐND01-08-2019
Ngày hiệu lực: 24-07-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
132/QĐ-UBND31-05-2019
Ngày hiệu lực: 31-05-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
04/2019/TT-BNV24-05-2019
Ngày hiệu lực: 15-07-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
104/QĐ-UBND10-04-2019
Ngày hiệu lực: 10-04-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
20/2018/QĐ-UBND15-01-2019
Ngày hiệu lực: 15-01-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
18/QĐ-UBND11-01-2019
Ngày hiệu lực: 11-01-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
452/QĐ-SNN31-12-2018
Ngày hiệu lực: 31-12-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
09/2018/NQ-HĐND07-12-2018
Ngày hiệu lực: 07-12-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
17/NQ-HĐND07-12-2018
Ngày hiệu lực: 07-12-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực