Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
22/NQ-HĐND01-08-2019
Ngày hiệu lực: 01-08-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
09/2019/NQ-HĐND01-08-2019
Ngày hiệu lực: 15-08-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
11/2019/NQ-HĐND01-08-2019
Ngày hiệu lực: 15-08-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
06/2019/NQ-HĐND01-08-2019
Ngày hiệu lực: 15-08-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
04/2019/NQ-HĐND01-08-2019
Ngày hiệu lực: 15-08-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
02/2019/NQ-HĐND01-08-2019
Ngày hiệu lực: 15-08-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
07/2019/NQ-HĐND01-08-2019
Ngày hiệu lực: 15-08-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
08/2019/NQ-HĐND01-08-2019
Ngày hiệu lực: 15-08-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
10/2019/NQ-HĐND01-08-2019
Ngày hiệu lực: 15-08-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
28/NQ-HĐND01-08-2019
Ngày hiệu lực: 24-07-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
32/NQ-HĐND01-08-2019
Ngày hiệu lực: 24-07-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
27/NQ-HĐND01-08-2019
Ngày hiệu lực: 15-07-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
03/2019/NQ-HDND01-08-2019
Ngày hiệu lực: 15-08-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
10/NQ-HĐND19-03-2019
Ngày hiệu lực: 19-03-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
182/QĐ-TTg14-02-2019
Ngày hiệu lực: 14-02-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực