,

Nghị quyết

Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
137/2016/QH1309-04-2016
Ngày hiệu lực: 09-04-2016
Trạng thái: Còn hiệu lực
133/2016/QH1308-04-2016
Ngày hiệu lực: 08-04-2016
Trạng thái: Còn hiệu lực
117/2016/QH1302-04-2016
Ngày hiệu lực: 02-04-2016
Trạng thái: Còn hiệu lực
01/NQ-CP07-01-2016
Ngày hiệu lực: 07-01-2016
Trạng thái: Còn hiệu lực
47/NQ-HĐND23-12-2015
Ngày hiệu lực: 23-12-2015
Trạng thái: Còn hiệu lực
48/NQ-HDND23-12-2015
Ngày hiệu lực: 23-12-2015
Trạng thái: Còn hiệu lực
43/NQ-HĐND22-12-2015
Ngày hiệu lực: 22-12-2015
Trạng thái: Còn hiệu lực
42/2015/NQ-HĐND22-12-2015
Ngày hiệu lực: 22-12-2015
Trạng thái: Còn hiệu lực
41/2015/NQ-HĐND22-12-2015
Ngày hiệu lực: 22-12-2015
Trạng thái: Còn hiệu lực
36a/NQ-CP14-10-2015
Ngày hiệu lực: 14-10-2015
Trạng thái: Còn hiệu lực
26/NQ-CP15-04-2015
Ngày hiệu lực: 15-04-2015
Trạng thái: Còn hiệu lực
63/NQ-CP25-08-2014
Ngày hiệu lực: 25-08-2014
Trạng thái: Còn hiệu lực
30/NQ-HĐND12-12-2013
Ngày hiệu lực: 12-12-2013
Trạng thái: Còn hiệu lực
18/NQ-HĐND18-07-2013
Ngày hiệu lực: 18-07-2013
Trạng thái: Còn hiệu lực
16/NQ-HĐND18-07-2013
Ngày hiệu lực: 18-07-2013
Trạng thái: Còn hiệu lực