Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
47/2019/QĐ-UBND31-12-2019
Ngày hiệu lực: 15-01-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
48/NQ-HĐND10-12-2019
Ngày hiệu lực: 04-12-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
18/2019/NQ-HĐND10-12-2019
Ngày hiệu lực: 01-01-2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
35/2018/QH1420-11-2018
Ngày hiệu lực: 20-11-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
37/2018/QH1420-11-2018
Ngày hiệu lực: 20-11-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
36/2018/QH1420-11-2018
Ngày hiệu lực: 20-11-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
34/2018/QH1419-11-2018
Ngày hiệu lực: 19-11-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
30/2018/QH1419-11-2018
Ngày hiệu lực: 19-11-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
33/2018/QH1419-11-2018
Ngày hiệu lực: 19-11-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
31/2018/QH1419-11-2018
Ngày hiệu lực: 19-11-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
32/2018/QH1419-11-2018
Ngày hiệu lực: 19-11-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
29/2018/QH1415-11-2018
Ngày hiệu lực: 15-11-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
29/2018/QH1415-11-2018
Ngày hiệu lực: 15-11-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
27/2018/QH1414-06-2018
Ngày hiệu lực: 14-06-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
26/2018/QH1414-06-2018
Ngày hiệu lực: 14-06-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực