,

Văn bản Chỉ đạo điều hành

301. Văn bản số 670/SNN-TS ngày 07/5/2020 V/v hướng dẫn phòng, chống nắng nóng, mưa lũ, lụt bão và giảm nhẹ thiên tai trong nuôi trồng thủy sản năm 2020
302. Số 650/SNN-TL ngày 05/5/2020 Về việc Báo cáo tổng kết việc thực hiện Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 24/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ;
303. Văn bản số 601/SNN-TTBVTV ngày 23/4/2020 phòng trừ dịch hại, khắc phục thiên tai, khôi phục sản xuất
304. Văn bản số 599/SNN-TL ngày 23/4/2020 chủ động ứng phó với mưa to gây lũ quét, sạt lở đất
305. Văn bản số 1096/UBND-NC ngày 17/4/2020 v/v triển khai chính thức Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản
306. Chỉ thị 42-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai
307. Chỉ thị số 2380/CT-BNN-BVTV về việc tăng cường công tác phòng chống sinh vật gây hại lúa Đông Xuân ở các tỉnh phía Bắc
308. V/v hoạt động của các loại hình, cơ sở sản xuất kinh doanh, công trình trên địa bàn tỉnh trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19
309. Thông báo danh mục văn bản điện tử không gửi văn bản giấy của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tuyên Quang
310. Văn bản số 501/SNN-VP ngày 08/4/2020 về việc ban hành Danh mục văn bản điện tử không gửi kèm văn bản giấy
311. Văn bản số 516/SNN-TS ngày 10/4/2020 về việc chủ động phòng chống bệnh Thuỷ sản
312. V/v tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
313. Văn bản số 507/SNN-TTBVTV ngày 09/4/2020 V/v phòng chống sinh vật gây hại vụ xuân năm 2020
314. Văn bản số 942/UBND-KGVX ngày 04/4/2020 V/v thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg về phòng, chống dịch COVID-19  
315. Văn bản số 478/SNN-KH ngày 03/4/2020 V/v thúc đẩy sản xuất nông nghiệp trong điều kiện ứng phó với dịch Covid-19