256. Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 23/5/2019 phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi của Chủ tịch UBND tỉnh
257. Công văn số 730 ngày 8/5/2019 về tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
258. Thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu phi
259. Kế hoạch phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh
260. Công văn số 858/SNN-TL ngày 27/5/2019 về việc chủ động ứng phó với thiên tai trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
261. Hướng dẫn thực hiện KH của UBND tỉnh về Chiến lược thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
262. Chỉ thị 3402/CT-BNN-TY ngày 16/5/2019 về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý chó nuôi và phòng, chống bệnh Dại ở động vật
263. Văn bản số 824/SNN-KH ngày 21/05/2019 Về việc tiếp tục thực hiện phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, tái cơ cấu ngành nông nghiệp và mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI
264. Về việc chủ động ứng phó hoàn lưu cơn bão số 7 (bão PaKhar)
265. Công văn sô 178/TTBVTV-BVTV ngày 28/08/2017 V/v phòng trừ bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn hại lúa mùa năm 2017.
266. Công điện 1369/CĐ-TTg ngày 13/09/2017 Về việc triển khai các biện pháp khẩn cấp ứng phó bão số 10 năm 2017
267. Công điện 04/CĐ-TCTL-QLCT ngày 13/09/2017 về việc đề phòng ngập úng và đảm bảo an toàn hồ chứa thủy lợi đối phó với ảnh hưởng cơn bão số 10
268. Văn bản số 1836/SNN-TTBVTV ngày 15/9/2017 về việc tập trung chỉ đạo sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2017
269. Công văn số 1893/SNN-TL ngày 25/9/2017 v/v triển khai đề phòng sẵn sàng ứng phó ảnh hưởng của Áp thấp nhiệt đới
270. Văn bản số 2331/SNN-CCKL về việc thực hiện chính sách hỗ trợ giống cây lâm nghiệp chất lượng cao năm 2018