286. Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tuyên Quang năm 2018
287. Công văn 65/TTBVTV-BVTV về việc Chỉ đạo phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông hại lúa xuân năm 2018
288. Dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 7 ( Khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
289. Công văn số 76/TTBVTV-BVTV V/v phòng trừ bện bạc lá đốm sọc vi khuẩn hại lúa xuân năm 2018
290. Công văn số 83/TTKN-KT về việc chỉ đạo khắc phục thiên tai và phòng chống sâu, bệnh trên cây lâm nghiệp
291. Công văn số 05/CCTL-TL V/v rà soát, cập nhật phương án PCTT phục vụ tổ chức Kỳ thi THPT Quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐSP,TCSP năm 2018
292. Công văn số 794/SNN-TL V/v chủ động phòng chống mưa lũ, sạt lở đất
293. Công văn số 907/SNN-VP ngày 18/6/2018 V/v hướng dẫn thực hiện một số nội dung trong công tác văn thư, lưu trữ
294. Công văn số 952/SNN-CNTY ngày 26/6/2018 V/v tăng cường thực hiện các biện pháp phòng dịch bệnh trong mùa nắng nóng, mưa lũ cho đoàn gia súc, gia cầm
295. Công văn số 944/SNN-TCCB V/v thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 28/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh
296. Văn bản số 121/TTBVTV-BVTV về việc phòng trừ một số dịch hại sau mưa lũ vụ mùa năm 2018
297. Văn bản số 987/SNN-TTR ngày 29/6/2018 V/v tổ chức Tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về quản lý, sử dụng vật tư nông nghiệp theo hướng an toàn thực phẩm năm 2018
298. Văn bản 997/SNN-KH ngày 02/7/2018 V/v xây dựng kế hoạch ngành nông nghiệp, nông thôn và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019
299. V/v chủ động phòng, chống và khắc phục hậu quả do thiên tai, mưa lũ trong nuôi trồng thủy sản
300. Công văn số 1026/SNN-KH ngày 06/07/2018 về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2018