1. Văn bản số 2117/SNN-KH ngày 21/10/2021 về việc V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 127/NQ-CP của Chính phủ
2. Văn bản số 1995/SNN-TTBVTV ngày 05/10/2021 Về việc đánh giá kết quả sản xuất năm 2021 và đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ đông năm 2021
3. Văn bản số 1949/SNN-TTBVTV ngày 29/9/2021 V/v Triển khai thực hiện các vùng canh tác hữu cơ theo Quyết định của UBND tỉnh ( Văn bản số 1017/QĐ-UBND và các tài liệu đi kèm đã được đăng tải mục Văn bản pháp quy)
4. Văn bản số 1938/SNN-KH ngày 28/9/2021 về việc thúc đẩy sản xuất, lưu thông, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid - 19
5. Văn bản 1795/SNN-TTBVTV ngày 13/9/2021 về việc đôn đốc sản xuất vụ Mùa, vụ Hè Thu, triển khai sản xuất vụ Đông năm 2021
6. Văn bản số 1657/SNN-KH ngày 23/8/2021 V/v đẩy mạnh sản xuất nông, lâm nghiệp trong điều kiện ứng phó với dịch Covid-19
7. Văn bản số 1567/SNN-TTBVTV 12/08/2021 V/v xây dựng kế hoạch sản xuất trồng trọt năm 2022
8. Văn bản số 2796/UBND-NLN ngày 09/8/2021 của UBND tỉnh về tăng cường chỉ đạo phát triển sản xuất thủy sản, chăn nuôi các tháng cuối năm 2021
9. Văn bản số 169/TTKN-KT ngày 05/8/2021 V/v phòng trừ sâu, bệnh hại trên cây lúa, ngô vụ Mùa năm 2021
10. Văn bản số 2539/UBND-KGVX về ngày 26/7/2021 vềvviệc tăng cường kiểm tra, giám sát người về từ các tỉnh đang có dịch COVID-19
11. Văn bản số 1420/SNN-TTBVTV ngày 23/7/2021 về việc chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng vụ Mùa và vụ Hè Thu năm 2021
12. Văn bản số 1254/SNN-VP ngày 8/7/2021 Về việc chủ động ứng phó với Áp thấp nhiệt đới
13. Văn bản số 1161/SNN-TTBVTV ngày 25/06/2021 về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 03/6/2021của UBND tỉnh
14. Văn bản số 1006/SNN-TTBVTV ngày 10/6/2021 về việc tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ mùa năm 2021
15. Văn bản số 1786/UBND-NLN ngày 07/6/2021 về việc chỉ đạo sản xuất nông, lâm nghiệp vụ mùa, vụ đông năm 2021