1. Kế hoạch thực hiện công tác PCTN năm 2021
2. Kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm năm 2021
3. Kế hoạch tổ chức Hội chợ OCOP Tuyên Quang 2021 và Công bố chỉ dẫn địa lý Cam sành Hàm Yên
4. Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản tỉnh Tuyên Quang năm 2021
5. Kế hoạch thực hiện việc đột phá, đổi mới năm 2020 và giai đoạn 2020-2025 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT
6. Kế hoạch phát động đoàn dân tham gia phòng, chống dịch
7. Kế hoạch số 68/KH-SNN ngày 24/7/2019 về việc cấp phát, sử dụng hóa chất khử trùng để thực hiện phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
8. Kế hoạch tiếp nhận, quản lý, sử dụng hóa chất khử trùng được hỗ trợ từ quỹ dự trữ quốc gia để phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi
9. Kế hoạch phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh
10. Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tuyên Quang năm 2018
11. Kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019
12. Kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm năm 2019
13. Thực hiện kế hoạch phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
14. Xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 41-CTr-TU ngày 04/5/2015
15. Kế hoạch kiểm tra, tuyên truyền phổ biến pháp luật Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống ma túy năm 2015