,

Kế hoạch

1. Kế hoạch số 31/KH-SNN ngày 05/3/2023 triển khai tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm năm 2024
2. Kế hoạch số 53/KH-SNN ngày 19/6/2023 về việc tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023
3. Kế hoạch số 43/KH-SNN ngày 08/05/2023 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thanh tra năm 2022
4. Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, buôn bán, sử dụng phân bón, thuốc BVTV, giống cây trồng cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, cơ sở buôn bán năm 2023
5. Kế hoạch Thực hiện các phong trào thi đua năm 2023
6. Kế hoạch Tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm năm 2023
7. Kế hoạch Triển khai tổ chức tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023
8. Kế hoạch số 01/KH-SNN ngày 06/01/2023 về việc Triển khai tổ chức tháng hành động về an toàn, vệsinh lao động năm 2023
9. Kế hoạch số 199/KH-UBND ngày 20/10/2022 về việc thực hiện đợt cao điểm “90 ngày, đêm” triển khai các giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉtiêu phục vụtriển khai quy định của Luật Cư trú năm 2020 và tăng cường đẩy mạnh việc thực hiện Đềán 06 của Chính phủtrên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
10. Kế hoạch 254-KH/TU ngày 19/9/2022 của Tỉnh ủy Tuyên Quang về việc tăng cường công tác chi đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay
11. Kế hoạch số 20/KH-SNN ngày 03/3/2022 tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm năm 2022
12. Kế hoạch thực hiện mô hình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên cây lúa năm 2021 tại xã Minh Hương, huyện Hàm Yên
13. Kế hoạch thực hiện mô hình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên cây lúa năm 2021 tại xã Lăng Can, huyện Lâm Bình
14. Kế hoạch thực hiện công tác PCTN năm 2021
15. Kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm năm 2021