1. Kế hoạch số 20/KH-SNN ngày 03/3/2022 tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm năm 2022
2. Kế hoạch thực hiện mô hình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên cây lúa năm 2021 tại xã Minh Hương, huyện Hàm Yên
3. Kế hoạch thực hiện mô hình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên cây lúa năm 2021 tại xã Lăng Can, huyện Lâm Bình
4. Kế hoạch thực hiện công tác PCTN năm 2021
5. Kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm năm 2021
6. Kế hoạch tổ chức Hội chợ OCOP Tuyên Quang 2021 và Công bố chỉ dẫn địa lý Cam sành Hàm Yên
7. Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản tỉnh Tuyên Quang năm 2021
8. Kế hoạch thực hiện việc đột phá, đổi mới năm 2020 và giai đoạn 2020-2025 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT
9. Kế hoạch phát động đoàn dân tham gia phòng, chống dịch
10. Kế hoạch số 68/KH-SNN ngày 24/7/2019 về việc cấp phát, sử dụng hóa chất khử trùng để thực hiện phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
11. Kế hoạch tiếp nhận, quản lý, sử dụng hóa chất khử trùng được hỗ trợ từ quỹ dự trữ quốc gia để phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi
12. Kế hoạch phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh
13. Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tuyên Quang năm 2018
14. Kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019
15. Kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm năm 2019