,

Văn bản Chỉ đạo điều hành

361. Công văn số 1154/SNN-TTBVTV ngày 25/7/2018 V/v hướng dẫn khắc phục hậu quả mưa bão đối với sản xuất vụ Xuân, Hè thu 2018
362. Về việc tăng cường công tác quản lý chăm sóc nuôi dưỡng đàn bò giống thuộc các nguồn vốn hỗ trợ
363. Đôn đốc phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu, rầy lưng trắng và bệnh lùn sọc đen
364. Công điện 37/CĐ-TW ngày 13/8/2018 của BCĐ Trung ương về chủ động ứng phó bão số 4
365. Công điện 11/CĐ-TCTL ngày 13/8 về việc bảo đảm an toàn công trình thủy lợi và phòng, chống ngập úng do ảnh hưởng của cán bão số 4 ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ
366. Công điện 38/CĐ-TW ngày 15/8/2018 của BCĐ Trung ương về chủ động ứng phó bão số 4
367. Công văn số 1313/SNN-KH ngày 20/8/2018 v/v tiếp tục tập trung thực hiện phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Tuyên Quang
368. Công văn Số 1350/SNN-KH ngày 27/8/2018 V/v đánh gia thực hiện chương tình công tác, nhiệm vụ trọng tâm 2018; đề xuất nội dung, nhiệm vụ trong Chương trình công tác chủ yếu của UBND tỉnh và nhiệm vụ trọng tâm của Sở năm 2019
369. Công điện 50/CĐ-TW ngày 11/9/2018 của Ban chỉ đạo TW về PCTT và TKCN
370. Văn bản số 1436/SNN-TTBVTV ngày 11/9/2018 V/v đôn đốc sản xuất vụ Mùa, chỉ đạo sản xuất vụ Đông
371. Công văn Số 150/TWPCTT v/v tăng cường công tác thông tin tuyên truyền ứng phó với bão Mangkhut.
372. Công văn số 174/TTBVTV-BVTV ngày 19/9/2018 V/v tiếp tục phòng trừ sâu bệnh trên lúa mùa cuối vụ năm 2018
373. Công văn số 1528 ngày 28/9/2018 V/v tập trung chỉ đạo sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2018
374. Công văn số 182/TTBVTV-BVTV ngày 01/10/2018 về việc tiếp tục phòng chống bệnh lùn sọc đen hại lúa mùa năm 2018
375. Văn bản số 1548/SNN-KH ngày 01/10/2018 V/v tổ chức sơ kết sản xuất vụ mùa, triển khai sản xuất vụ đông, đông xuân năm 2018-2019