,

Văn bản Chỉ đạo điều hành

226. Văn bản số 360/SNN-TTBVTV ngày 15/3/2021 về việc phát triển cây chuối trên địa bàn tỉnh
227. Văn bản số 345/SNN-TTBVTV ngày 11/3/2021 về việc tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2020-2021
228. Kế hoạch thực hiện công tác PCTN năm 2021
229. Kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm năm 2021
230. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 8141/CT-BNN ngày 28/11/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về vệc triển khai Chương trình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên các cây trồng chủ lực, có giá trị kinh tế cao và có tiềm năng xuất khẩu;
231. Về việc tổ chức tiêm phòng khẩn cấp vắc xin phòng bệnh VDNC ở trâu, bò
232. Văn bản số 226 /SNN-TL ngày 19/2/2021 về việc chủ động ứng phó với thiên tai trong thời gian chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
233. Văn bản số 191/SNN-TL ngày 05/02/2021 V/v Chủ động phòng chống, ứng phó thiên tai trong dịp Tết
234. Văn bản số 181/SNN-TTBVTV ngày 26/01/2021 về việc đôn đốc thu hoạch mía niên vụ 2020-2021 và tổ chức trồng mía vụ xuân 2021
235. Văn bản số 257/UBND-NC ngày 29/01/2021 V/v triển khai thực Nghị định số 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo
236. Văn bản số 138/SNN-VP ngày 29/01/2021 về việc thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19
237. Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID 19
238. Văn bản số 254/UBND-KGVX ngày 28/01/2021 V/v thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh
239. Văn bản số 191/UBND-KGVX ngày 23/01/2021 tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh
240. Văn bản số 41/SNN-TTBVTV ngày 11/01/2021 v/v Triển khai các biện pháp phòng, chống hạn cho sản xuất vụ Xuân 2021