61. Văn bản số 1005/SNN-VP ngày 08/7/20202 V/v chấn chỉnh thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính
62. Văn bản số 1081/SNN-TTBVTV ngày 22/7/2020 V/v cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật và buôn bán phân bón  
63. Văn bản số 1053/SNN-TS ngày 16/7/2020 V/v tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản
64. Văn bản số 1017/SNN-KH ngày 10/7/2020 về việc xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2021- 2030
65. Kế hoạch thực hiện việc đột phá, đổi mới năm 2020 và giai đoạn 2020-2025 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT
66. Thông tin dự báo khí tượng thủy văn và khuyến cáo mùa vụ trồng rừng quý iii năm 2020
67. Văn bản số 2010/UBND-KGVX ngày 03/7/2020 v/v tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới
68. Văn bản số 875/TCLN-PTR ngày 30/6/2020 V/v thông tin dự báo khí tượng thủy văn và khuyến cáo mùa vụ trồng rừng Quý III năm 2020 (Phụ lục kèm theo)
69. Công văn số 953/SNN-TTBVTV ngày 29/6/2020 v/v chỉ đạo sản xuất vụ mùa, vụ hè thu năm 2020
70. Công điện của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường công tác quản lý, bảo đảm an toàn đập, hồ chứa thủy lợi năm 2020
71. Văn bản số 1779/UBND-NLN ngày 11/6/2020 v/v tập trung tập trung phòng, chống bệnh DTLCP phát sinh, lây lan diện rộng
72. Văn bản số 1773/UBND-KGVX ngày 13/6/2020 về việc thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy du lịch hậu COVID-19 trên địa bàn tỉnh
73. Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 04/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, phát triển công nghiệp chế biến nông lâm thuỷ sản và cơ giới hoá sản xuất nông nghiệp
74. Văn bản số 775/SNN-KH ngày 28/5/2020 v/v Xây dựng kế hoạch ngành nông nghiệp, nông thôn 5 năm 2021-2025
75. Văn bản số 778/SNN-PTNT ngày 27/5/2020 v/v triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp