91. Văn bản số 1692/SNN-TTBVTV ngày 04/11/2020 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 22/10/2020 của UBND tỉnh
92. Văn bản số 1651/SNN-TTBVTV ngày 27/10/2020 về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất mía đường niên vụ 2020-2021
93. Văn bản số 1554/SNN-TTBVTV ngày 14/10/2020 v/v chỉ đạo sản xuất ứng phó với bão số 7,8
94. Công điện về việc tiếp tục tăng cường bảo đảm an toàn công trình thủy lợi và phòng, chống ngập lụt, úng, đề phòng mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 7, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ
95. Hướng dẫn lập Kế hoạch thu quỹ phòng, chống thiên tai.
96. Văn bản số 1151/SNN-TTBVTV ngày 08/10/2020 về việc đôn đốc sản xuất vụ đông năm 2020
97. Chỉ thị Về việc tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ Đông năm 2020
98. Công điện khẩn về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh Cúm gia cầm lây lan diện rộng
99. Khuyến cáo phòng chống bệnh chết héo cây keo
100. Văn bản số 2552 /UBND-NLN ngày 17/8.2020 về việc tập trung triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh Dại ở động vật
101. Chỉ thị 5277/CT ngày 07/8/2020 Về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dại ở động vật
102. Văn bản số 1241/SNN-TLngày 20/8/2020 Về việc phòng, chống ngập lụt, úng cục bộ và bảo đảm an toàn công trình thủy lợi đề phòng ảnh hưởng của Cơn bão số 4
103. Công điện của Tổng cục PCTT về việc Chủ động phòng, chống ngập lụt, úng cục bộ và bảo đảm an toàn công trình thủy lợi đề phòng ảnh hưởng của Cơn bão số 4 ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ
104. Công văn số 1427/CĐ-TCTL-QLCT ngày 03/8/2020 về việc Công điện về việc phòng, chống ngập lụt, úng cục bộ và bảo đảm an toàn công trình thủy lợi khu vực Bắc Bộ do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới
105. Văn bản số 110/SNN-KL ngày 29/7/2020 Về việc tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, quản lý đối với diện tích rừng trồng