106. Công văn số 1139/SNN-TS ngày 03/8/2020 V/v chủ động ứng phó mưa, bão trong nuôi trồng thủy sản và phát triển thủy sản bền vững
107. Công văn số 30 /PCTT ngày 31/7/2020 về việc Chủ động, sẵn sàng ứng phó mưa lũ, ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới
108. Văn bản số 2303/UND-KGVX ngày 29/7/2020 V/v tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19
109. Thông báo số 219/TB-VPCP ngày 30/6/2020 của Văn phòng CHính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19
110. Văn bản số 2111/UBND-KGVX ngày 13/07/2020 V/v tiếp tục thực hiện chiến lược phòng, chống dịch COVID-19
111. Văn bản số 1005/SNN-VP ngày 08/7/20202 V/v chấn chỉnh thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính
112. Văn bản số 1081/SNN-TTBVTV ngày 22/7/2020 V/v cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật và buôn bán phân bón  
113. Văn bản số 1053/SNN-TS ngày 16/7/2020 V/v tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản
114. Văn bản số 1017/SNN-KH ngày 10/7/2020 về việc xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2021- 2030
115. Kế hoạch thực hiện việc đột phá, đổi mới năm 2020 và giai đoạn 2020-2025 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT
116. Thông tin dự báo khí tượng thủy văn và khuyến cáo mùa vụ trồng rừng quý iii năm 2020
117. Văn bản số 2010/UBND-KGVX ngày 03/7/2020 v/v tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới
118. Văn bản số 875/TCLN-PTR ngày 30/6/2020 V/v thông tin dự báo khí tượng thủy văn và khuyến cáo mùa vụ trồng rừng Quý III năm 2020 (Phụ lục kèm theo)
119. Công văn số 953/SNN-TTBVTV ngày 29/6/2020 v/v chỉ đạo sản xuất vụ mùa, vụ hè thu năm 2020
120. Công điện của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường công tác quản lý, bảo đảm an toàn đập, hồ chứa thủy lợi năm 2020