,

Báo cáo thống kê

106. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 6/9/2019
107. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 5/9/2019
108. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 4/9/2019
109. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 3/9/2019
110. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh từ ngày 20/8 đến 30/8/2019
111. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh (cập nhật đến 31/8/2019)
112. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh (cập nhật đến 29/8/2019)
113. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh (cập nhật đến 27/8/2019)
114. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh (cập nhật đến 26/8/2019)
115. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh (cập nhật đến 16h ngày 26/8/2019)
116. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh ( cập nhật đến 16h ngày 23/8/2019)
117. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh ( cập nhật đến 16h ngày 22/8/2019)
118. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh ( Từ ngày 09/8 đến 20/8/2019)   
119. Báo cáo cập nhật tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 21/8/2019)
120. Báo cáo cập nhật tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 19/8/2019)