,

Báo cáo thống kê

256. Tiến độ thực hiện kế hoạch sản xuất nông lâm nghiệp năm 2018 và tiến độ thực hiện Nghị quyết 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh đến ngày 20/1/2018
257. Tiến độ thực hiện kế hoạch sản xuất nông lâm nghiệp năm 2018 và tiến độ thực hiện Nghị quyết 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND đến ngày 10/1
258. Báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch sản xuất nông lâm nghiệp năm 2017, 2018 và tiến độ thực hiện Nghị quyết 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/3016 của Hội đồng nhân dân tỉnh đến 31/12/2017
259. Báo cáo tình hình dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
260. Thông tin giá cả thị trường tháng 11
261. Bản tin giá cả thị trường tháng 7/2018
262. Bản tin giá cả thị trường tháng 6 năm 2018
263. Thông tin giá cả thị trường tháng 5
264. Bản tin giá cả thị trường tháng 4
265. Thông tin giá cả thị trường một số mặt hàng nông sản trên địa bàn tỉnh tháng 11/2017
266. Thông tin giá cả thị trường một số mặt hàng nông sản trên địa bàn tỉnh tháng 10/2017
267. Bản tin giá cả thị trường tháng 10 năm 2017
268. Thông tin giá cả thị trường tháng 8 năm 2017
269. Giá cả thị trường tháng 6/2017    
270. Giá cả thị trường tháng 04/2017