91. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 3/9/2019
92. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh từ ngày 20/8 đến 30/8/2019
93. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh (cập nhật đến 31/8/2019)
94. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh (cập nhật đến 29/8/2019)
95. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh (cập nhật đến 27/8/2019)
96. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh (cập nhật đến 26/8/2019)
97. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh (cập nhật đến 16h ngày 26/8/2019)
98. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh ( cập nhật đến 16h ngày 23/8/2019)
99. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh ( cập nhật đến 16h ngày 22/8/2019)
100. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh ( Từ ngày 09/8 đến 20/8/2019)   
101. Báo cáo cập nhật tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 21/8/2019)
102. Báo cáo cập nhật tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 19/8/2019)
103. Báo cáo cập nhật tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 17/8/2019)
104. Báo cáo cập nhật tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 15/8/2019)
105. Báo cáo cập nhật tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 14/8/2019)