61. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 11/10/2019
62. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 10/10/2019  
63. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 04/10/2019
64. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 03/10/2019
65. Báo cáo kết quả sản xuất vụ mùa, vụ hè thu, tiến độ sản xuất vụ đông năm 2019; triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân 2019-2020
66. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 02/10/2019
67. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 01/10/2019
68. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 30/9/2019  
69. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 27/9/2019
70. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 26/9/2019
71. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 25/9/2019
72. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 24/9/2019
73. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 23/9/2019
74. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 20/9/2019  
75. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 19/9/2019