1. BÁO CÁO Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh (Từ ngày 20/7/2020 đến 31/7/2020
2. Báo cáo tình hình Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh (Từ ngày 20/3/2020 đến 31/3/2020)  
3. Báo cáo nhanh Tình hình dịch bệnh trên đàn gia cầm tại thôn Ngòi Khang, xã Minh Dân, huyện Hàm Yên
4. Báo cáo tình hình Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh (Từ ngày 02/3/2020 đến 11/3/2020)  
5. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 10/01/2020  
6. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh trong 10 ngày (từ ngày 20/12/2019 đến ngày 31/12/2019  
7. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 20/12/2019  
8. Báo cáo DTLCP và Cúm gia cầm từ ngày 29.11.2019 đến 10.12.2019
9. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 03/12/2019
10. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 02/12/2019
11. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 29/11/2019  
12. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 28/11/2019
13. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 26/11/2019
14. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 27/11/2019
15. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 25/11/2019