1. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 18/9/2019
2. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 17/9/2019
3. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 16/9/2019
4. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 13/9/2019
5. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 12/9/2019
6. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 11/9/2019
7. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh từ ngày 30/8 đến ngày 10/9/2019  
8. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 09/9/2019
9. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 6/9/2019
10. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 5/9/2019
11. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 4/9/2019
12. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 3/9/2019
13. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh từ ngày 20/8 đến 30/8/2019
14. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh (cập nhật đến 31/8/2019)
15. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh (cập nhật đến 29/8/2019)