,

Văn bản, Báo cáo DTLCP

1. Báo cáo số 253/BC-SNN ngày 22/8/2022 báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2022
2. Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022    
3. Báo cáo sơ kết sản xuất vụ đông xuân 2021 - 2022, triển khai kế hoạch sản xuất vụ hè thu, vụ mùa và định hướng vụ đông năm 2022  
4. BÁO CÁO Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh (Từ ngày 20/7/2020 đến 31/7/2020
5. Báo cáo tình hình Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh (Từ ngày 20/3/2020 đến 31/3/2020)  
6. Báo cáo nhanh Tình hình dịch bệnh trên đàn gia cầm tại thôn Ngòi Khang, xã Minh Dân, huyện Hàm Yên
7. Báo cáo tình hình Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh (Từ ngày 02/3/2020 đến 11/3/2020)  
8. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 10/01/2020  
9. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh trong 10 ngày (từ ngày 20/12/2019 đến ngày 31/12/2019  
10. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 20/12/2019  
11. Báo cáo DTLCP và Cúm gia cầm từ ngày 29.11.2019 đến 10.12.2019
12. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 03/12/2019
13. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 02/12/2019
14. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 29/11/2019  
15. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 28/11/2019