16. Báo cáo tình hình Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh (Từ ngày 02/3/2020 đến 11/3/2020)  
17. Báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch sản xuất nông lâm nghiệp và tiến độ thực hiện Nghị quyết 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh
18. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 10/01/2020  
19. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh trong 10 ngày (từ ngày 20/12/2019 đến ngày 31/12/2019  
20. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 20/12/2019  
21. Báo cáo DTLCP và Cúm gia cầm từ ngày 29.11.2019 đến 10.12.2019
22. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 03/12/2019
23. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 02/12/2019
24. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 29/11/2019  
25. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 28/11/2019
26. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 26/11/2019
27. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 27/11/2019
28. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 25/11/2019
29. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 22/11/2019
30. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 21/11/2019