,

Báo cáo thống kê

16. Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022    
17. Báo cáo sơ kết sản xuất vụ đông xuân 2021 - 2022, triển khai kế hoạch sản xuất vụ hè thu, vụ mùa và định hướng vụ đông năm 2022  
18. Báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại hoạt động Hợp tác xã nông lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2021
19. Báo cáo số 127/BC-SNN ngày 12/5/2022 v/v Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn nông thôn giai đoạn 2016-2021 và kế hoạch giai đoạn 2022-2025
20. Báo cáo số 116/BC-SNN ngày 05/5/2022 về việc công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2021 và 4 tháng đầu năm 2022.  
21. Báo cáo số 51/BC-SNN ngày 11/3/2022 về việc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý I; phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2022    
22. Báo cáo số 38/BC-SNN ngày 18/2/2022 về tình hình thực hiện các Nghị quyết số 01/NQ-CP, số 11/NQ-CP năm 2022 và tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và 2 tháng năm 2022  
23. Bản tin sản xuất, thị trường trong nước và tiêu thụ nông sản tháng 9/2021
24. V/v Bản tin sản xuất, thị trường và tiêu thụ nông sản Quý II và kế hoạch Quý III/2021
25. Thông tin thị trường nông sản định kỳ, tháng 6/2021
26. Thông tin thị trường nông sản định kỳ, tháng 5/2021
27. Thông tin thị trường nông sản trong nước định kỳ, tháng 4/2021
28. Thông tin thị trường trong nước định kỳ, tháng 3/2021
29. Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2018 - 2020    
30. Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và 02 tháng đầu năm 2021