46. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 05/11/2019
47. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 04/11/2019
48. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 01/11/2019
49. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 31/10/2019
50. Báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch sản xuất nông lâm nghiệp và tiến độ thực hiện Nghị quyết 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh (đến ngày 07/11/2019)
51. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 25/10/2019
52. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 24/10/2019
53. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 23/10/2019
54. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 22/10/2019
55. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 20/10/2019  
56. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 18/10/2019
57. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 17/10/2019
58. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 16/10/2019
59. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 15/10/2019
60. Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh đến ngày 14/10/2019