,

Kết quả đấu thầu

1. Quyết định số 02a/QĐ-BQL ngày 06/01/2023 về Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua quần áo bảo hộ năm 2023
2. Quyết định số 01a/QĐ-BQL ngày 03/01/2023 về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua quần áo bảo hộ năm 2023
3. Thông báo số 95/TB-TTBVTV ngày 02/8/2023 về kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
4. Thông báo số 211/TB-CNTYTS ngày 08/08/2023 về việc thông báo kết quả lựa chọn tổ chức làm dịch vụ đấu giá tài sản
5. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Quan trắc cảnh báo môi trường để phòng chống dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản năm 2022 của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản
6. Quyết định Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua vắc xin Viêm da nổi cục tiêm phòng cho đàn trâu, bò trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2022.
7. Kết quả lựa chọn nhà thầu Cung cấp vật tư phục vụ công tác tập huấn quản lý vận hành khai thác công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn năm 2021
8. Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu: Mua sắm vật tư thực hiện mô hình thuộc Chương trình Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) năm 2021
9. Quyết định số 342/QĐ-TTN ngày 11/8/2021 Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu Cung cấp Thùng thu gom rác thải.
10. Quyết định số 353/QĐ-TTN ngày 17/8/2021 Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu Cung cấp Băng rôn khẩu hiệu.
11. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm tài sản, trang thiết bị làm việc phục vụ công tác thanh tra  
12. Quyết định số 429/QĐ-SNN ngày 30/11/2020 về việc phê duyệt kết quả chỉ định nhà thầu thi công xây dựng công trình: Sửa chữa nhà làm việc của Sở Nông nghiệp và PTNT Tuyên Quang
13. Quyết định 430/QĐ-SNN ngày 30/11/2020 về việc phê duyệt kết quả chỉ định nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình: Sửa chữa nhà làm việc của Sở Nông nghiệp và PTNT Tuyên Quang
14. Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E- HSDT gói thầu: Mua sắm thiết bị một cử điện tử
15. Quyết định phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu gói thầu chỉnh lý tài liệu lưu trữ năm 2020 của Sở NN và PTNT