91. Thông báo Kế hoạch tiếp nhận công chức năm 2019
92. Quyết định phê duyệt lựa chọn nhà thầu tư vấn lập BCKTKT đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa nhà làm việc Trạm bảo vệ rừng xã Sinh Long thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
93. Văn bản số 1502/SNN-PTNT về việc làm rõ nội dung phản ánh nêu tại Báo cáo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
94. Đề án phát triển chăn nuôi trâu hàng hóa theo chuỗi liên kết trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2019-2025
95. Trồng thử nghiệm cây Macadamia (Macadamia integrifolia)trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
96. Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Tuyên Quang
97. Công khai quyết toán thu, chi Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang năm 2018
98. Thông báo công khai các đơn vị thu, nộp quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang năm 2018
99. Công khai quyết toán thu, chi Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang năm 2017
100. Thông báo công khai các đơn vị thu, nộp quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang năm 2017
101. Công khai quyết toán thu, chi Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang năm 2016
102. Thông báo công khai các đơn vị thu, nộp quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang năm 2016  
103. Khung quản lý môi trường và xã hội (ESMF) thuộc dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (DRSIP) ( Dự thảo lần cuối)
104. Khung chính sách tái định cư (RPF) dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (Dự án DRASIP/WB8)
105. Báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội (ESIA) của tiểu dự án: Sửa chữa nâng cấp đảm bảo an toàn Hồ chứa nước Ngòi Là 2, tỉnh Tuyên Quang