91. Công khai quyết toán thu, chi Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang năm 2017
92. Thông báo công khai các đơn vị thu, nộp quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang năm 2017
93. Công khai quyết toán thu, chi Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang năm 2016
94. Thông báo công khai các đơn vị thu, nộp quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang năm 2016  
95. Khung quản lý môi trường và xã hội (ESMF) thuộc dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (DRSIP) ( Dự thảo lần cuối)
96. Khung chính sách tái định cư (RPF) dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (Dự án DRASIP/WB8)
97. Báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội (ESIA) của tiểu dự án: Sửa chữa nâng cấp đảm bảo an toàn Hồ chứa nước Ngòi Là 2, tỉnh Tuyên Quang
98. Thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch đối với trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức, tiếp nhận viên chức, cán bộ, công chức cấp xã vào làm công chức từ cấp huyện trở lên không qua thi tuyên năm 2017, 2018
99. Thông báo tiếp nhận công chức năm 2017 và năm 2018
100. Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2017 vào Sở Nông nghiệp và PTNT
101. Thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận công chức năm 2018
102. Quyết định số 258/QĐ-SNN ngày 14/6/2019 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ xe đưa đón cán bộ đi công tác tại Xiêng Khoảng, Lào
103. Quyết định số 120/QĐ-SNN ngày 15/03/2019 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ xe đưa đón cán bộ đi công tác tại Xiêng Khoảng, Lào
104. Quyết định số 407/QĐ-SNN ngày 28/11/2018 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ xe đưa đón cán bộ đi công tác tại Xiêng Khoảng, Lào
105. Quyết định số 543/QĐ-UBND ngày 29/5/3019 về việc khen thưởng thành tích thành tích trong Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2009 - 2019