31. Trả lời kiến nghị của cử tri xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên đề nghị: “Tu sửa đập Thủy Luân, thôn Quảng Tân để đảm bảo nước tưới tiêu cho nhân dân”
32. Trả lời kiến nghị của cử tri xã Phú Bình, huyện Chiêm Hóa đề nghị Tăng cường công tác bảo vệ rừng, thực hiện chính sách về bảo vệ rừng theo quy định của UBND tỉnh.
33. Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Văn Phú, huyện Sơn Dương đề nghị: Xây dựng nhà máy nước sạch cung ứng cho nhân dân.    
34. Trả lời kiến nghị của cử tri xã Công Đa huyện Yên Sơn đề nghị: Có chính sách kêu gọi đầu tư chế biến lâm sản, và tiếp tục giúp đỡ xã Công Đa duy trì chứng chỉ rừng FSC
35. Trả lời kiến nghị của cử tri xã Phú Thịnh, huyện Yên Sơn đề nghị hỗ trợ các loại giống cây lâm nghiệp có năng xuất, chất lượng cao, hỗ trợ keo giống theo Nghị quyết của HĐND tỉnh.
36. Trả lời kiến nghị của cử tri xã Chân Sơn huyện Yên Sơn đề nghị Xem xét giải quyết việc thực hiện chế độ hỗ trợ người dân trồng rừng phòng hộ.
37. V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Tân Thành, huyện Hàm Yên qua Hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử của các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND khóa XIX nhiệm kỳ 2021-2026
38. Thông báo tuyển dụng theo Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020  
39. Thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận công chức, viên chức 6 tháng cuối năm 2020    
40. Kế hoạch số 02/KH-KH-HĐKTSH ngày 20/5/2021 về tổ chức kiểm tra, sát hạch tiếp nhận công chức 6 tháng cuối năm 2020 (Đợt II)
41. Thông báo số 04//HĐKTSH ngày 22/5/2021 việc tổ chức kiểm tra, sát hạch tiếp nhận công chức 6 tháng cuối năm 2020 (Đợt II) - Có tài liệu kèm theo  
42. V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình
43. Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Minh Quang, huyện Chiêm Hóa.
44. V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang
45. V/v Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Minh Hương, huyện Hàm Yên