46. Về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Minh Hương, huyện Hàm Yên
47. V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Trung Hòa, huyện Chiêm Hóa
48. V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Thiện Kế, huyện Sơn Dương
49. Về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Đông Lợi, huyện Sơn Dương
50. Về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang
51. Về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Sinh Long, huyện Na Hang
52. Về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn
53. Về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Công Đa, huyện Yên Sơn
54. Về trang trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn
55. Về việc ý kiến cử tri xã Thượng Nông huyện Na Hang
56. Về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Trung Hòa, huyện Chiêm Hóa sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII
57. Về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri Xã Đông Lợi và xã Trung Yên, huyện Sơn Dương sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII
58. Về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình
59. Về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Trung Hòa, huyện Chiêm Hóa
60. Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình