76. V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Tân Long, huyện Yên Sơn đề nghị: “Xây dựng công trình nước sạch tập trung cho nhân dân trên địa bàn thôn 4”.  
77. V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Năng Khả, huyện Na Hang đề nghị: “Khẩn trương bố trí kinh phí xây bờ kè đập phai Quăng chiều dài khoảng 120m“
78. Về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên đề nghị: “Chỉ đạo ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra chất lượng đạm, phân bón, thuốc sâu phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã”.
79. Công khai về Kế hoạch đầu tư năm 2020
80. Công khai về Kế hoạch vốn Nhà nước giao và phân bổ vốn đầu tư năm 2020
81. Danh mục tài liệu ôn tập tuyển dụng viên chức
82. Kế hoạch hành động tái định cư của Tiểu dự án 2 thuộc “Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập” (WB8) tỉnh Tuyên Quang
83. Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số của Tiểu dự án 2 thuộc “Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập” (WB8) tỉnh Tuyên Quang
84. Báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội của Tiểu dự án 2 thuộc “Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập” (WB8) tỉnh Tuyên Quang
85. Báo cáo đánh giá xã hội của Tiểu dự án 2 thuộc “Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập” (WB8) tỉnh Tuyên Quang
86. Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Tiểu dự án 2 thuộc “Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập” (WB8) tỉnh Tuyên Quang
87. Thông báo danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện xét tuyển vòng 2 vào các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT  
88. Thông báo tuyển dụng công chức tỉnh Tuyên Quang năm 2019.    
89. Thông báo Kế hoạch tuyển dụng và tiếp nhận viên chức năm 2019
90. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Chuyển đổi, áp dụng; đánh giá thực trạng, xây dựng, cập nhật Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và đánh giá nội bộ, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng