,

Trung tâm Khuyến nông tỉnh Tuyên Quang

Trung tâm Khuyến nông tỉnh Tuyên Quang

1. Thông tin chung

Địa chỉ: Số 108, Nguyễn Văn Cừ, phường Minh Xuân, TP. Tuyên Quang

Đ/c: (0207) 3 822 458

Email:     khuyennongtq@gmail.com ( hoặc ttkhuyennong@tuyenquang.gov.vn)

- Lãnh đạo Trung tâm

+ Đ/c: Lê Anh Tuấn

Chức vụ: Giám đốc

DĐ:  0912.678.345 hoặc 0346.262.828

Email: leanhtuan.cdtq@gmail.com

+ Đ/c: Nguyễn Ngọc Đệ

Chức vụ: Phó Giám đốc

Điện thoại:   (0207) 3 823 236

DĐ: 0914.673.122

Email: ngocdenh@gmail.com 

 

+ Đ/c: Nguyễn Thị Kim

Chức vụ: Phó Giám đốc

DĐ: 0976.559.970

Email: Kimtq1970@gmail.com

- Các phòng chuyên môn

+ Phòng Hành chính và Thông tin: (0207) 3.821.773

+ Phòng Kỹ thuật: (0207) 3.811.003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

2. Vị trí, chức năng

 Trung tâm Khuyến nông (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, được đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động, giúp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện các hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, khuyến khích phát triển ngành nghề nông thôn (gọi chung là khuyến nông) trên địa bàn tỉnh; đồng thời chịu sự hướng dẫn của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản để giao dịch theo quy định của pháp luật. Trụ sở của Trung tâm được đặt tại trụ sở làm việc của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn

+ Đề xuất với Giám đốc Sở về kế hoạch phát triển dài hạn, 5 năm và hàng năm, các chương trình, dự án về khuyến nông trên địa bàn tỉnh.

+ Xây dựng, trình Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chương trình, kế hoạch, dự án khuyến nông trên địa bàn tỉnh. Tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

+ Phối hợp với các cơ quan, đơn vị đề xuất với Giám đốc Sở về chính sách, chiến lược, các văn bản quy phạm pháp luật về khuyến nông trên địa bàn tỉnh.

+  Ký hợp đồng khuyến nông với các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

+ Chủ trì thực hiện một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khuyến nông theo phân công của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

+ Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chương trình, dự án khuyến nông theo quy định của pháp luật.

+  Hướng dẫn về nội dung, phương pháp hoạt động khuyến nông cho các cơ quan, đơn vị tham gia hoạt động khuyến nông.

+ Chủ trì xây dựng chương trình, tài liệu hướng dẫn khuyến nông; tổ chức tập huấn kỹ thuật, nghiệp vụ cho cán bộ, cộng tác viên khuyến nông và nông dân.

+ Tổ chức hoạt động thông tin tuyên truyền về khuyến nông theo quy định của pháp luật.

+ Tổ chức và tham gia tổ chức các hội thi, hội thảo, hội chợ, triển lãm, diễn đàn, tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm về khuyến nông.

+ Tư vấn và cung cấp dịch vụ khuyến nông theo quy định của pháp luật.

+ Tham gia đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn theo phân công của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và quy định pháp luật.

+ Phối hợp với các tổ chức trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong công tác phòng, chống dịch bệnh, thiên tai trên địa bàn tỉnh.

+ Quản lý và sử dụng quỹ hoạt động khuyến nông (nếu có) theo quy định của pháp luật.

+ Thực hiện hợp tác quốc tế về khuyến nông theo quy định của pháp luật.

+ Báo cáo kết quả thực hiện các chương trình, dự án về khuyến nông theo quy định.

+ Quản lý đội ngũ công chức, viên chức và người lao động, tài sản, tài chính và các trang thiết bị của Trung tâm theo đúng quy định của nhà nước.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao và theo quy định của pháp luật.